Zákonné povinné predprimárne vzdelávanie – informácia

Milí rodičia predškolákov,

vybrali sme pre Vás niekoľko základných informácii, ktoré súvisia s prijatým zákonom o povinnom predprimárnom vzdelávaní:

 

 • Predprimárne vzdelávanie je povinné pre všetky deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov do 31.8. v roku, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole. Rodič má zákonnú povinnosť prihlásiť dieťa na povinné predprimárne vzdelávanie
 • Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok
 • Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Ruší sa odklad školskej dochádzky.
 • Ak dieťa nedosiahne školskú zrelosť ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ (7. ročné dieťa), začína plniť povinnú školskú dochádzku v ZŠ
 • Rodičia detí, ktoré navštevujú materskú školu pred začiatkom plnenia povinného predprimárne vzdelávania nemusia dávať novú žiadosť o prijatie
 • Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole kde má trvalý pobyt (teda v spádovej materskej škole), ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.
 • Ak ide o dieťa s so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti treba pripojiť aj vyjadrenie príslušné CPPPaP a všeobecného detského lekára pre deti a dorast
 • Povinné predprimárne vzdelávanie sa nezarátava do povinnej školskej dochádzky
 • Dieťaťu so zdravotným znevýhodnením, ktoré je oslobodené od povinnosti dochádzať do materskej školy a jeho zdravotný stav mu neumožňuje vzdelávať sa, sa na základe písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a písomného súhlasu zariadenia výchovného poradenstva a prevencie neposkytuje vzdelávanie do pominutia dôvodov, pre ktoré došlo k oslobodeniu od povinnosti dochádzať do materskej školy.
 • O povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa môže zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia písomne požiadať riaditeľa materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté na povinné predprimárne vzdelávanie

 

Zákon 209/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Vyšetrenie školskej spôsobilosti

Vážení rodičia,

v prípade záujmu o vyšetrenie školskej spôsobilosti Vášho dieťaťa v  Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP, Lichnerova 22 Senec)  sa môžete kontaktovať na:

 • tel. čísle: 02/ 45926708
 • alebo e-mailom angel100@gmail.com;
 • alebo riaditel@poradnasenec.sk

Vyšetrenia školskej spôsobilosti realizované v centre CPPPaP, Lichnerova 22 Senec budú prebiehať koncom marca 2021 až do júna 2021, pokiaľ to neovplyvní pandemická situácia na Slovensku.

 

Je potrebné stiahnuť v sekcií dokumenty/tlačiva:

 • Dotazník pre rodiča/zákonného zástupcu k posúdeniu školskej spôsobilosti
 • Žiadosť o psychologické vyšetrenie školskej pripravenosti dieťaťa
žiadosť školská zrelosť
06-03-2021 1:16 Download
šz - dotazník pre rodičov MS 2021
06-03-2021 1:17 Download

OZNAM – prevádzka MŠ od 8.3.2021

Na základe zisťovania potreby MŠ  bude prevádzka od 8.3.2021 pre všetky vopred prihlásené deti  v elokovanom pracovisku MŠ Lipnická 118/A  od 6.45-16.00 hod. / do odvolania /

V zmysle rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:2-A1810 z 02.03.2021 s účinnosťou od 08. 03. 2021, bude prevádzka materskej školy  pre deti, ktorých obaja zákonní zástupcovia nemajú možnosť vykonávať prácu z domácnosti.

Obaja zákonní zástupcovia zároveň doložia čestné prehlásenie – tlačivo  11c  / v sekcií Dokumenty-tlačiva  /.

Z organizačných dôvodov vždy najneskôr v stredu na t. č.  0918 607 695  nahláste prípadné  zmeny potreby MŠ na následujúci týždeň.

Ďalšie pokyny vo vnútorných priestoroch MŠ:

 • Príchod deti do MŠ do 8.00 hod
 • Naďalej platí, že  zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní.
 • Nahlásené dieťa bude automatický prihlásené na stravu na celý týždeň
 • Je nutné , aby dieťa malo v skrinke aspoň 2 ks rúška pre prípadnú potrebu
 • Rodič sa v šatni MŠ pri preberaní a odovzdaní dieťaťa zdržuje minimálny čas /max 10 min./
 • Dieťa, ktoré žije v spoločnej domácnosti s COVID pozitívnou osobou nemôže navštevovať MŠ.

V prípade nových informácií  z Ministerstva školstva budeme priebežne aktualizovať oznamy.

 Ďakujeme za pochopenie 

Milka Hubertová
riaditeľka materskej školy

11c Prehlásenie rodičov od 8.3.2021
06-03-2021 0:41 Download

 

 

 

OZNAM pre elokované pracovisko MŠ Orechová 2954/105

Z dôvodu pozitívne testovaného zamestnanca, na základe nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva bude prevádzka prerušená v elokovanom pracovisku MŠ Orechová 2954/105 v termíne  od 22. 2.  do 5.3. 2021 / vrátane/

V súvislosti  s výskytom koronavírusu Covid-19 a na zabránenie šírenia ochorenia Covid-19 je potrebné podrobiť sa karanténnym opatreniam : prerušenie vých.-vzdelávacieho procesu v termíne do 5.3. / vrátane/,  poučenie detí a zamestnancov.

OZNAM- prevádzka od 15.2.2021 (platí do odvolania )

Prevádzka MŠ od 15.2.2021 bude otvorená do odvolania aj naďalej v rovnakom režime a opatreniami ako v : Oznam o prevádzke MŠ od 8.2.2021- 12.2.2021

Žiadame všetkých zákonných zástupcov o zodpovedný prístup a rešpektovanie daných podmienok materskej školy a opatrení, ktoré sa podľa aktuálnej situácie môžu aj v priebehu ďalších dní meniť.

Milka Hubertová
riaditeľka MŠ

Oznam o prevádzke MŠ od 8.2.2021- 12.2.2021

Po rozhodnutí zriaďovateľa v súlade s ,,Rozhodnutím ministra s účinnosťou od 8. 2. 2021 “prevádzka MŠ a jej elokovaných pracovísk bude od 8.2.2021- 12.2.2021 otvorená a deti môžu nastúpiť do materskej školy.

Prevádzka MŠ bude od 6.45 hod.- do 16.00 hod. do odvolania.


Vážení rodičia,
vzhľadom k zhoršujúcej sa situácií vás prosím o rozumné a zodpovedné zváženie potreby materskej školy aj vzhľadom na stanovisko v dokumente :
https://www.ruvzba.sk/aktuality/skoly_ba_kraj.pdf .
Zároveň v súlade s dokumentom ,,Návrat do škôl 2021 aktualizovaný k 8.2.2021“ Vás v prípade, že sa rozhodnete dať svoje dieťa do MŠ, žiadame o dodržanie následovných opatrení:

1. Podmienkou nástupu dieťaťa do MŠ je test / nie starší ako sedem dní/ zákonného zástupcu dieťaťa,

2. Preto vás žiadame vyplniť tlačivo 11a / v sekcií tlačiva/ a priložiť kópiu potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie alebo potvrdenie o výnimke.
Toto tlačivo vás žiadame odovzdať učiteľke pri vstupe dieťaťa do triedy.

3. Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo predloženie výnimky pre prevádzkovateľa sú obsiahnuté v prílohe 11/b.

Ďalšie pokyny vo vnútorných priestoroch MŠ:

– Žiadame rodičov v prípade, že dieťa nenastúpi do MŠ, aby toto v pondelok 8.2. 2021 do 7.15 hod. nahlásili na tel.čísle elokovaného pracoviska, ktoré dieťa navštevuje a to aj z dôvodu ďalšej organizácie MŠ. V opačnom prípade dieťa bude zapísané aj na stravu.
Príchod deti do MŠ do 8.00 hod.

– Je nutné , aby dieťa malo v skrinke aspoň 2 ks rúška pre prípadnú potrebu

– Dieťa, ktoré žije v spoločnej domácnosti s COVID pozitívnou osobou nemôže navštevovať MŠ.

– Rodič sa v šatni MŠ pri preberaní a odovzdaní dieťaťa zdržuje minimálny čas /max 10 min./

Týmto vás chcem poprosiť o zodpovedný prístup a dodržiavanie daných pokynov v záujme ochrany zdravia deti a zamestnancov ako aj ostatných.

Milka Hubertová
riaditeľka materskej školy

Informácia k platbe školného počas obmedzenej prevádzky MŠ

Vážení rodičia.

 1. Preplatok vzniknutý za mesiac január 2021 -pre rodičov deti, ktoré neboli prihlásené /nenavštevovali MŠ- bude odrátaný v mesiaci jún 2021.
 2. Rodičom deti, ktoré boli prihlásené určité dni v mesiaci január 2021 bude odrátaná alikvotná časť v mesiaci jún 2021.
 3. Prosíme rodičov, aby platby -školné za MŠ od mesiaca február realizovali štandardne, ako doteraz.
 4. V prípade , že situácia bude pokračovať aj naďalej, preplatky/ alikvotná časť za ďalšie mesiace od februára 2021 vám budú odrátané v mesiacoch ku koncu šk. roka, prípadne podľa aktuálnej situácie a nástupu do MŠ.
 5. V prípade, že ste uhradili školné jednorazovo /január-jún / , preplatky vám budú vrátené.

Milka Hubertová
riaditeľka MŠ