AKTUÁLNA INFORMÁCIA O DOLOŽENÍ POTVRDENIA O ZDRAVOTNOM STAVE DIEŤAŤA

AKTUÁLNA INFORMÁCIA O DOLOŽENÍ POTVRDENIA O ZDRAVOTNOM STAVE
DIEŤAŤA  K ŽIADOSTI O PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE .

Vážení rodičia,
Ak ste v čase podávania žiadosti o predprimárne vzdelávanie neodovzdali Potvrdenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa, je potrebné toto potvrdenie dodatočne doložiť
do 20 . 06. 2020 :

 1. Na riaditeľstvo MŠ Brezová 738/27 osobne alebo do poštovej schránky na pracovisku MŠ Brezová 738/27 a to aj v prípade , že ste už toto potvrdenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa odosielali dodatočne elektronicky. Je nutné dopísať aj meno a dátum narodenia dieťaťa z dôvodu rýchlejšieho priradenia. V opačnom prípade, potvrdenie nebude priradené k žiadosti t.j. žiadosť bude neúplná.
 2. Ak bola žiadosť o predprimárne vzdelávanie zaslaná elektronicky bez podpisov obidvoch zákonných zástupcov, žiadame rodičov , aby žiadosť podpísali už osobne do 20.06.2020 v čase konzultačných hodín / pondelok 10.30-12.00 /
 3. Žiadosť bez podpisov obidvoch zákonných zástupcov a bez lekárskeho potvrdenia
  nebude možné akceptovať.

Ďakujem za pochopenie

Milka Hubertová
Riaditeľka MŠ

Oznam o prerušení prevádzky počs letných prázdnin

V čase od 20.07.2020 do 31.08.2020 bude prevádzka MŠ prerušená z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovoleniek zamestnancov.

2.9.2020 – začiatok nového školského roka 2020/2021
MilkaHubertová
riaditeľka materskej školy

Pokyn upravujúci podmienky materskej školy na obdobie od 1.6.2020 do konca šk.roka 2019/2020

V súvislosti s rozhodnutím ministra školstva a v súčinnosti s rozhodnutím zriaďovateľa sa obnovuje prevádzka materskej školy Brezová 738/27 a jej elokovaných pracovísk podľa kapacitných a personálnych možností materskej školy od 1.6.2020 prednostne pre deti:

A.- Zdravotníkov
- Záchranárov
- Hasičov
- príslušníkov policajného zboru
- príslušníkov ozbrojených síl
- pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení
- nepedagogických zamestnancov škôl a škôl a školských zariadení
B.- ide o deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku
C.- ide o deti, ktoré majú od 1. septembra 2020 začať plniť povinnú školskú dochádzku,
D.- podľa kapacitných a personálnych možností materskej školy
- Uvedené podmienky sa nevzťahujú na deti, ktoré majú výnimku v stravovaní (deti ktoré si na základe odporúčania lekára prinášajú stravu z domu) – tieto deti od 1. júna 2020 nebudú materskú školu navštevovať z hygienicko-epidemiologických dôvodov.
- Deti možno umiestniť v materskej škole do skupín s počtom najviac 15 detí podľa kapacitných a personálnych podmienok jednotlivých elokovaných pracovísk.

Na základe predchádzajúceho prieskumu , ktorý bol zrealizovaný telefonickým zisťovaním každého zákonného zástupcu dieťaťa a v súlade s opatreniami, rozhodnutiami a usmerneniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úradu verejného zdravotníctva SR sa  od 1.6.2020 začína prevádzka MŠ pre deti, ktoré zákonný zástupca do MŠ nahlásil na základe predchádzajúceho prieskumu , ktorý bol zrealizovaný telefonickým zisťovaním každého zákonného zástupcu dieťaťa povereným pedagogickým zamestnancom.

S dôrazom na dodržanie stanovených opatrení nebolo možné umiestniť všetky deti do MŠ, preto zákonný zástupca, ktorého dieťa nebolo možné do MŠ umiestniť bol už opätovne pedagogickým zamestnancom telefonicky kontaktovaný a oboznámený.

V súlade s opatreniami, rozhodnutiami a usmerneniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úradu verejného zdravotníctva SR

vydáva riaditeľka MŠ pokyny k znovuobnoveniu prevádzky materskej školy od 1.6.2020 :

 1. Prevádzka MŠ :      od 7.00 hod. – 16.00 hod.
 2. Príchod deti do MŠ :    od 7.00 hod   –   8.00 hod.
 3. Deti budú rozdelené na skupiny v počte najviac do 15 deti. / rodič 1.6.bude usmernený pri vchode/
 4. V skupinách môžu byť spolu aj deti ktoré predtým neboli v spoločnej triede.
 5. Vytvorené skupiny sa v prípade pohybu dochádzky detí v priebehu týždňa nebudú meniť.                     K zmene príde vždy na začiatku týždňa v pondelok.
 6. Deti môžu byť preradené od 1.6.2020 aj na iné elokované pracovisko z dôvodu dodržania hyg.-epidemiologických opatrení, personálnych a prevádzkových dôvodov.( Rodičia deti, ktorých sa to týka už boli s touto zmenou telefonicky vopred oboznámení ).
 7. Vstup do budovy MŠ bude povolený len s rúškom.
 8. Zabezpečenie dostatočných rozostupov pred vstupom do MŠ bude zabezpečené farebným označením na chodníkoch
 9. Každodenné ranné meranie teploty rodičov a deti každej triedy bezdotykovým teplomerom bude zabezpečené pedagogickým zamestnancom alebo iným povereným zamestnancom pri vstupe do MŠ.
 10. Dezinfekcia rúk deti a rodičov bude zabezpečená každý deň pedagogickým zamestnancom alebo iným povereným zamestnancom pri vstupe do MŠ.
 11. V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) dieťa nepreberie
 12. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku materskej školy.
 13. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný

 1. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2)
 2. Zákonný zástupca podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa (príloha č. 6) – Prevádzková pracovníčka odmeria dieťaťu bezdotykovým teplomerom teplotu a v prípade, že je teplota v norme do 37,5 st. rodič podpíše toto tlačivo (príloha č.6) pri odovzdaní dieťaťa učiteľke zo šatne .                                                                                 Toto tlačivo bude rodič podpisovať denne!
 3. Sprevádzajúca osoba nesmie vstupovať do vnútorných priestorov MŠ okrem šatne dieťaťa.
 4. Sprevádzajúca osoba privedie dieťa do materskej školy v čase od 7,00-8,00 hodiny
 5. Do vstupných priestorov -šatne vstupuje rodič i dieťa po jednom.( vstupovanie reguluje poverený zamestnanec)
 6. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch šatne materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom vyzlečenia/oblečenia ,odovzdania/ vyzdvihnutia dieťaťa
 7. Sprevádzajúca osoba v šatni zloží dieťaťu rúško a zabezpečí umiestnenie aj rezervného rúška pre dieťa do jeho skrinky.
 8. Odovzdáva dieťa výhradne učiteľke, ktorá zo šatne dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.
 9. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších (školský dvor)a vnútorných priestoroch (šatňa) materskej školy nepresiahne 10 minút.
 10. Rešpektuje pravidlá zákazu nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy .
 11. V odpoludňajších hodinách si rodič dieťa prevezme v čase od 15,00- do 16,00 hodiny.
 12. Odchod detí z materskej školy bude podmienený počasím.   V prípade priaznivého počasia sa budeme s deťmi čo najviac zdržiavať na školskom dvore, tam si rodič dieťa od učiteľky prevezme bez toho aby sa opäť vrátil do šatne tzn. dieťa bude mať na šk.dvore svoje potrebné veci zo skrinky.
 13. V prípade nepriaznivého počasia sa budeme zdržiavať v triede. Pri vstupe je opäť nutné dodržiavanie spomínaných organizačných a hygienicko-epidemiologických opatrení.

Vážení rodičia,

uvedomujeme si, že tento postup bude časovo aj organizačne náročný pre všetkých a preto Vás žiadame o maximálnu trpezlivosť a ústretovosť, aby sme túto situáciu spoločne zvládli.              Ďakujem za pochopenie.

Milka Hubertová

riaditeľka MŠ

Prílohy:

Vyhlásenie - príloha č. 2
28-05-2020 12:17 Download

Prehlásenie - príloha č. 6
28-05-2020 12:21 Download

Oznam k pripravovanému otvoreniu materskej školy

Vážení rodičia,

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu SR sa s účinnosťou od 1. júna 2020 obnovuje prevádzka materských škôl podľa kapacitných a personálnych možností materskej školy prednostne pre deti:

 • zdravotníkov
 • záchranárov
 • hasičov
 • príslušníkov policajného zboru
 • príslušníkov ozbrojených síl
 • pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení
 • nepedagogických zamestnancov škôl a škôl a školských zariadení

 

Na základe už predbežne telefonicky zisťovaných počtov deti, rodičom ešte upresníme :

– organizáciu MŠ

– prevádzkové hodiny MŠ

– prípadnú potrebnú zmenu zadelenia deti na iné elokované pracovisko

– iné

 

Tieto informácie Vám poskytneme až  budúci týždeň / streda, štvrtok/, až po stretnutí s pánom starostom .

Na stiahnutie budú zverejnené aj potrebné tlačivá pri návšteve dieťaťa MŠ, ktoré si každý rodič musí vyplniť a odovzdať .

 

Za pochopenie ďakujeme.

Milka Hubertová

riaditeľka MŠ

DODATOČNÉ DODANIE LEKÁRSKEHO POTVRDENIA

VÁŽENÍ RODIČIA ,
AK STE UŽ OSOBNE ALEBO ELEKTRONICKY ZASLALI ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO MŠ ŽIADAME
VÁS, ABY STE DODATOČNÉ DOLOŽENIE LEKÁRSKEHO POTVRDENIA
UŽ ELEKTRONICKY NEZASIELALI
1. Aktuálny termín na osobné dodatočné doloženie lekárskeho potvrdenia vám
oznámime na našej stránke a taktiež bude aktuálne oznam vyhlásený obecným
rozhlasom.
2. Tento doklad bude akceptovaný aj na tlačive od lekára ( vyžaduje sa aj  údaj
o očkovaní/neočkovaní/ )
3. Ak bola už zaslaná prihláška potvrdená lekárom , ďalšie-opätovné lekárske
potvrdenie sa vyžadovať nebude.
Ďakujem za pochopenie
Milka Hubertová,
riaditeľka MŠ

Rozhodnutie o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

/aktuálne usmernenie z dňa 28.4.2020 v súlade s vyhlásením

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky /

 

1. Pri podaní žiadosti na predprimárne vzdelávanie sa nevyžaduje

a) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a

b) vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 

2. Zákonný zástupca dieťaťa predloží

a) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách,

b) vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

c) rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa, ak ide o taký prípad, bezodkladne po jeho vydaní riaditeľom základnej školy.

3. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, dieťa bude prijaté na adaptačný pobyt.

4. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do materskej školy zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude prijaté na diagnostický pobyt.

 

Riaditeľka materskej školy

rozhodne do 15. júla 2020 o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do príslušnej materskej školy, ak má k dispozícii všetky podklady pre rozhodnutie, inak rozhodne o prijatí na adaptačný pobyt alebo na diagnostický pobyt.

VYŠETRENIE ŠKOLSKEJ ZRELOSTI – OZNAM PRE RODIČOV

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Lichnerova 22, 90301 Senec
e-mail: riaditel@poradnasenec.sk; www.poradnasenec.sk
__________________________________________________________________________________
riaditeľstvá ZŠ
riaditeľstvá MŠ
Vec
Postup CPPPaP v Senci vo veci posudzovania školskej spôsobilosti
Pre vznik mimoriadnej situácie nie je možné realizovať štandardnou formou. Na
základe usmernenia MŠ SR vydávame nasledovné informácie pre rodičov, riaditeľov škôl
a materských škôl, ktoré sa týkajú spolupráce vo veci posudzovania školskej spôsobilosti
detí:
1) Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín zápisu dieťaťa na povinnú
školskú dochádzku od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020.
Zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia
elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú.
Každý rodič, resp. zákonný zástupca s trvalým pobytom na území SR je povinný prihlásiť
dieťa, ktoré dovŕši do 31.8.2020 šiesty rok života, do prvej triedy základnej školy.
2) Povinnosť zapísať dieťa do školy sa viaže na miesto trvalého pobytu dieťaťa (tzv. spádová
škola) alebo do inej školy, ktorú vyberie zákonný zástupca dieťaťa
3) Počas zápisu dieťaťa do 1. ročníka základnej školy podá informáciu týkajúcu sa
spôsobilosti na školskú dochádzku dieťaťa (posudzuje rodič) a zaznamená sa to do prihlášky
(online prihláška na stránke školy).
4) Deti, ktorých psychický vývin (sociálny, emocionálny, kognitívny) prebieha v súlade
s fyzickým vekom, nebudú v tomto školskom roku posudzované z hľadiska školskej
spôsobilosti v CPPPaP
Vyšetrenia školskej zrelosti sa budú realizovať len v prípadoch, ak:
1. Zákonný zástupca žiada zapísanie dieťaťa so špeciálne výchovno-vzdelávacími
potrebami
Postup: súčasťou žiadosti je
a) odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast
b)) odporúčanie Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
• Zákonný zástupca zapíšte dieťa do 1. ročníka,
• pri zápise oznámi riaditeľstvu že dieťa má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby
(lekárske potvrdenie)
• Vyjadrenie Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie doručí
rodič riaditeľstvu školy dodatočne, najneskôr do 15. júna 2020.
2. Zákonný zástupca žiada o odklad školskej dochádzky
Postup: súčasťou žiadosti je
a) odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast
b) odporúčanie Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
• Zákonný zástupca zapíšte dieťa do 1. ročníka,
• pri zápise oznámi riaditeľstvu že má záujem o odklad školskej dochádzky
dieťaťa a
• Vyjadrenie Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
doručí rodič riaditeľstvu školy dodatočne, najneskôr do 4 týždňov od
skončenia mimoriadnej situácie.
3. Rodič žiada o výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie školskej dochádzky
Postup: súčasťou žiadosti je
a) odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast
b) odporúčanie Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
• rodič oznámi riaditeľstvu ZŠ že má záujem o výnimočné prijatie dieťaťa
• riaditeľstvo školy zapíše dieťa do 1. ročníka podmienečne
• Riaditeľstvo školy nevydá Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do 1. ročníka kým
rodič: nedoloží a) lekárske potvrdenie, b) Odporúčanie CPPPaP
k výnimočnému zaškoleniu dieťaťa.
• Vyjadrenie Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
doručí rodič riaditeľstvu školy dodatočne, najneskôr do 4 týždňov od
skončenia mimoriadnej situácie.
Postup Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Diagnostiku detí v horeuvedených kategóriách bude Centrum realizovať obvyklým –
štandardným a kvalifikovaným postupom na základe žiadosti rodiča po ukončení
karanténnych opatrení.
Všetky ostatné diagnostické postupy (napr. neštandardizované online skríningy školskej
spôsobilosti, skríningy realizované v januári) nespĺňajú odborné kritériá diagnostiky, na
základe ktorých by bolo možné dať zodpovedné písomné odporúčanie na odklad,
predčasné zaškolenie resp. diagnostiku dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami.
Pre prehľadnosť a ľahšie určenie priorít, rodičia, ktorých detí sa týkajú uvedené skupiny
detí s požiadavkou na vyšetrenie školskej zrelosti, vypíšu novú žiadosť o vyšetrenie
(www.poradnasenec.sk) a e-mailom ju zašlú na adresu: riaditel@poradnasenec.sk
(alebo poštou na adresu: CPPPaP Lichnerova 22, 90301 Senec.

Žiadosti o prijatie do MŠ

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania žiadostí o prijatie
detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Pri
podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o
zdravotnom stave.
Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú
podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že:

podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti
detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky
umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej
materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania
rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o
zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
▪ ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude
sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva
a prevencie;
ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na
diagnostický pobyt.

Prosíme, aby ste o tomto postupe informovali rodičov pri zápise.

Postup bude zverejnený tiež na www.poradnasenec.sk.

Senec, 6.4.2020                                      Riaditeľstvo CPPPaP v Senci

Dôležitý oznam – vyzdvihnutie osobných vecí detí zo skriniek

Riaditeľka materskej školy oznamuje rodičom , aby si prišli vyzdvihnúť všetky osobné veci svojich deti zo skriniek v šatniach v Materskej škole Brezová a jej všetkých elokovaných pracovísk dňa 21.4. -utorok , v čase od 8.00- 10.00 hod. a zároveň aby doniesli aj posteľné prádlo, ak ho ešte neodovzdali.

Žiadame rodičov, aby sa v budove MŠ zdržali minimálne nevyhnutný čas potrebný na vyprázdnenie skrinky a na dodržanie hygienicko-epidemiologických opatrení- /rúško a
rukavice /.

Milka Hubertová

riaditeľka MŠ

Zapoj sa do súťaže aj ty doma – Fair Play Art Contest

Milé deti a milí rodičia,

Keďže počas školského roka sa zapájame s našimi deťmi v MŠ aj do výtvarných súťaží v tejto momentálnej situácií by som vám chcela dať do pozornosti možnosť zapojiť sa do výtvarnej súťaže tentokrát z domu s vašimi deťmi /Slovenský olympijský a športový výbor v spolupráci s Medzinárodným výborom fair play (CIFP)/

Súťaž je otvorená pre deti z celého sveta vo veku do 5 rokov, 6-14 rokov a nad 15 rokov.

Témy súťaže sú nasledovné:

 • Čo robíte proti šíreniu pandémie COVID-19?
 • Čo vás robí čestným hráčom?
 • Ako športujete v súčasnosti?

Súťažné práce je potrebné poslať najneskôr do 30. apríla 2020.

Súťažné príspevky môžu byť kreslené, skicované alebo maľované na papier alebo na kartón. Svoje diela môžete poslať mailom, alebo jednoducho vyhotovte fotografiu z vášho príspevku a pošlite prostredníctvom aplikácie Instagram alebo Messenger.

Nezabudnite uviesť vaše meno, vek a krajinu.                                                                                    Zaslaním príspevku dávate zároveň súhlas s jeho uverejnením.

Keďže momentálne je menej komplikované ak práce vašich detičiek budete posielať individuálne nižšie sú kontakty pre odoslanie výtvarných prác :

 • Email: communications@fairplayinternational.org
 • Messenger: International Fair Play Committee
 • Instagram: instagram.com/fairplayinaction

Verím, že spolu doma budete mať dobré nápady 😊, ktoré zároveň môžete poslať aj nám do MŠ na adresu : materskaskola@msdl.sk

Milka Hubertová

riaditeľka MŠ