Mikuláš

Milí rodičia a milé deti,

do našej škôlky zavíta MIKULÁŠ, ktorý
deti poteší sladkým prekvapením.

3.12.2020:MŠ Lipnická 417
MŠ Lipnická 3155/118A
MŠ Lipnická 394
4.12.2020:MŠ Orechová 105
MŠ Brezová 738

AKTUÁLNE – JESENNÉ PRÁZDNINY

So súhlasom zriaďovateľa bude počas jesenných prázdnin v dňoch 30.10. a 2.11.2020

prevádzka MŠ prerušená.

Aktuálne po testovaní vás budeme ďalej informovať o prevádzke MŠ počas budúceho týždňa .

ZRPŠ – Oznam

Vážení rodičia,
pozývame Vás na rodičovské stretnutia, ktoré sa uskutočnia v dňoch:

 • 7.9. 2020 – MŠ Lipnická 3155/118A + 394
 • 8.9.2020 – MŠ Brezová 738
 • 9.9.2020 – MŠ Lipnická 417
 • 10.9.2020 – MŠ Orechová 105 GV

Začiatok vždy o 17.15 hod.

Pokyny riaditeľky upravujúce podmienky materskej školy na obdobie šk. roka 2020/2021 a podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí

Prevádzka MŠ : 6.45 hod. – 17.00 hod.

Príchod deti do MŠ v ranných hodinách je vždy v čase od 6.45 do 8. 10 hod.

Rodič je povinný svoje dieťa odovzdať do triedy pani učiteľke do 8.00 hod.

MŠ sa zatvára aj z bezpečnostných dôvodov o 8.10 hod.

Odchod deti z MŠ- budova MŠ sa zatvára o 17.00 hod.

Prosíme rodičov o rešpektovanie a dodržiavanie uvedených časových intervalov.

 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.

Opatrenia materskej školy v rámci prevencie nákazy COVID-19

 • opatrenia smerujú k implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva založené na princípe ROR – Rúško, Odstup, Ruky
 • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy čestné prehlásenie (príloha č. 3) alebo po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 4).
 • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky
 • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame obmedziť na nevyhnutné minimum. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
 • Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.
 • dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy bude zabezpečená dezinfekčným prostriedkom umiestneným pri vchode do budovy MŠ
 • ranný zdravotný filter sa bude vykonávať podľa štandardných pravidiel MŠ.

 

Ranný filter detí

 • Skutočnosť, či zdravotný stav dieťaťa umožňuje jeho prijatie do zariadenia, zisťuje učiteľka každý deň pred prijatím dieťaťa do zariadenia.
 • V rámci ranného filtra bude dieťaťu podľa potreby a zváženia učiteľky premeraná telesná teplota aj počas dňa / bez záznamov a bez spracovávania/.
 • a bude zisťovaná najmä prítomnosť kašľa, sťaženého dýchania, únavy a pod.
 • Ak dieťa v priebehu dňa prejavilo príznaky akútneho prenosného ochorenia alebo má zvýšenú telesnú teplotu, zodpovedná osoba zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí v izolovanej miestnosti materskej školy/ každé elokované pracovisko má na to určenú miestnosť podľa možnosti a podmienok/ a dočasný dohľad nad ním pod dozorom dospelej osoby a informovanie zákonného zástupcu dieťaťa
 • V miestnosti je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie.

 

 

Zákonný zástupca  

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk- ROR).
 • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.
 • Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy v čase na to určenom.
 • Sprevádzajúca osoba nevstupuje do vnútorných priestorov MŠ okrem šatne dieťaťa.
 • Sprevádzajúca osoba privedie dieťa do materskej školy  do triedy v čase od 6,45- do 8,00 hod.
 • Zákonní zástupca / sprevádzajúca osoba/povinne nosí rúško vo vnútorných priestoroch materskej školy
 • Predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy čestné prehlásenie  (príloha č. 3) alebo po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 4).
 • Rešpektuje pravidlá zákazu nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľkou materskej školy.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Pri podozrení na ochorenie COVID-19

 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.
 • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, pedagogický zamestnanec kontaktuje zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

21-08-2020 22:31 Download

No files found in this folder.

Milka Hubertová

Riaditeľka MŠ

Nový školský rok 2020/2021

Vážení rodičia a milé deti,

srdečne Vás privítame v novom školskom roku  v stredu  2.9.2020 .

Prevádzka materskej školy : 6.45 hod. – 17.00 hod.

Príchod deti do materskej školy v ranných hodinách je vždy v  čase od 6.45 do 8. 10 hod.

Rodič je povinný svoje dieťa odovzdať do triedy pani učiteľke do 8.00 hod.

MŠ sa zatvára aj z bezpečnostných dôvodov o 8.10 hod.

Prosíme rodičov o rešpektovanie a dodržiavanie uvedených časových intervalov.

2.9. 2020 – Prvý deň nástupu do MŠ pani učiteľky pri vstupe do MŠ usmernia rodičov, do ktorej triedy bolo ich dieťa podľa zoznamov zadelené.

Adaptačný proces

V prípade potreby adaptačného procesu t. j. ak si dieťa osvojuje sociálne zručnosti v MŠ s väčšími problémami  je podľa dohody  s učiteľkou  príchod dieťaťa  od 8,00 – 10, 00 hod./ 12,00 hod.                    Pokiaľ si dieťa počas adaptačného procesu osvojí sociálne zručnosti a bez väčších problémov zvládne odlúčenie od matky na 6 hodín, môže byť prijaté na celodenný pobyt.

V prípade ,že nie je potrebný adaptačný proces, dieťa  môže začať návštevu materskej školy hneď prvým dňom celodenným pobytom v MŠ.

 

Čo si treba priniesť:

 • Papučky ( pevná ľahká vzdušná obuv, nie šľapky )
 • Náhradné oblečenie vrátane spodného prádla a ponožiek
 • Pyžamo ( deti s celodenným pobytom v MŠ)

V prípade potreby -všetky veci Vás prosíme podpísať a označiť, vložiť do skrinky v jednej taške.

Milí rodičia, deťom nedávajte do materskej školy jedlo, pitie, všetko majú zabezpečené.

 

Čo má ovládať vaše dieťa pri nástupe do MŠ  ?

 • ovládanie hygienických návykov (plienky a ,,cumlík“ v prostredí materskej školy nie sú prípustné),
 • súčasťou toho je, aby dieťa vedelo oznámiť, že potrebuje použiť toaletu
 • snaha samostatne jesť lyžicou a piť z pohára
 • vysmrkať sa
 • obliecť a vyzliecť si jednoduché oblečenie , pyžamo
 • obuť a vyzuť sa
 • poznať svoje veci

Samozrejme pani učiteľky Vášmu dieťaťu vždy pomôžu ,aby sa zdokonalilo

Všetky ostatné aktuálne a dôležité informácie sa dozviete na Rodičovskom združení začiatkom septembra. / termín bude oznámený na nástenkách/

Milé mamičky , milí oteckovia ,

 príďte so svojimi deťmi do našej materskej školy s dobrou náladou, dôverou k učiteľkám a s úsmevom na tvári. 😊

 

Milka Hubertová

riaditeľka MŠ

AKTUÁLNA INFORMÁCIA O DOLOŽENÍ POTVRDENIA O ZDRAVOTNOM STAVE DIEŤAŤA

AKTUÁLNA INFORMÁCIA O DOLOŽENÍ POTVRDENIA O ZDRAVOTNOM STAVE
DIEŤAŤA  K ŽIADOSTI O PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE .

Vážení rodičia,
Ak ste v čase podávania žiadosti o predprimárne vzdelávanie neodovzdali Potvrdenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa, je potrebné toto potvrdenie dodatočne doložiť
do 20 . 06. 2020 :

 1. Na riaditeľstvo MŠ Brezová 738/27 osobne alebo do poštovej schránky na pracovisku MŠ Brezová 738/27 a to aj v prípade , že ste už toto potvrdenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa odosielali dodatočne elektronicky. Je nutné dopísať aj meno a dátum narodenia dieťaťa z dôvodu rýchlejšieho priradenia. V opačnom prípade, potvrdenie nebude priradené k žiadosti t.j. žiadosť bude neúplná.
 2. Ak bola žiadosť o predprimárne vzdelávanie zaslaná elektronicky bez podpisov obidvoch zákonných zástupcov, žiadame rodičov , aby žiadosť podpísali už osobne do 20.06.2020 v čase konzultačných hodín / pondelok 10.30-12.00 /
 3. Žiadosť bez podpisov obidvoch zákonných zástupcov a bez lekárskeho potvrdenia
  nebude možné akceptovať.

Ďakujem za pochopenie

Milka Hubertová
Riaditeľka MŠ

Oznam o prerušení prevádzky počs letných prázdnin

V čase od 20.07.2020 do 31.08.2020 bude prevádzka MŠ prerušená z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovoleniek zamestnancov.

2.9.2020 – začiatok nového školského roka 2020/2021
MilkaHubertová
riaditeľka materskej školy

Pokyn upravujúci podmienky materskej školy na obdobie od 1.6.2020 do konca šk.roka 2019/2020

V súvislosti s rozhodnutím ministra školstva a v súčinnosti s rozhodnutím zriaďovateľa sa obnovuje prevádzka materskej školy Brezová 738/27 a jej elokovaných pracovísk podľa kapacitných a personálnych možností materskej školy od 1.6.2020 prednostne pre deti:

A.- Zdravotníkov
- Záchranárov
- Hasičov
- príslušníkov policajného zboru
- príslušníkov ozbrojených síl
- pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení
- nepedagogických zamestnancov škôl a škôl a školských zariadení
B.- ide o deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku
C.- ide o deti, ktoré majú od 1. septembra 2020 začať plniť povinnú školskú dochádzku,
D.- podľa kapacitných a personálnych možností materskej školy
- Uvedené podmienky sa nevzťahujú na deti, ktoré majú výnimku v stravovaní (deti ktoré si na základe odporúčania lekára prinášajú stravu z domu) – tieto deti od 1. júna 2020 nebudú materskú školu navštevovať z hygienicko-epidemiologických dôvodov.
- Deti možno umiestniť v materskej škole do skupín s počtom najviac 15 detí podľa kapacitných a personálnych podmienok jednotlivých elokovaných pracovísk.

Na základe predchádzajúceho prieskumu , ktorý bol zrealizovaný telefonickým zisťovaním každého zákonného zástupcu dieťaťa a v súlade s opatreniami, rozhodnutiami a usmerneniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úradu verejného zdravotníctva SR sa  od 1.6.2020 začína prevádzka MŠ pre deti, ktoré zákonný zástupca do MŠ nahlásil na základe predchádzajúceho prieskumu , ktorý bol zrealizovaný telefonickým zisťovaním každého zákonného zástupcu dieťaťa povereným pedagogickým zamestnancom.

S dôrazom na dodržanie stanovených opatrení nebolo možné umiestniť všetky deti do MŠ, preto zákonný zástupca, ktorého dieťa nebolo možné do MŠ umiestniť bol už opätovne pedagogickým zamestnancom telefonicky kontaktovaný a oboznámený.

V súlade s opatreniami, rozhodnutiami a usmerneniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úradu verejného zdravotníctva SR

vydáva riaditeľka MŠ pokyny k znovuobnoveniu prevádzky materskej školy od 1.6.2020 :

 1. Prevádzka MŠ :      od 7.00 hod. – 16.00 hod.
 2. Príchod deti do MŠ :    od 7.00 hod   –   8.00 hod.
 3. Deti budú rozdelené na skupiny v počte najviac do 15 deti. / rodič 1.6.bude usmernený pri vchode/
 4. V skupinách môžu byť spolu aj deti ktoré predtým neboli v spoločnej triede.
 5. Vytvorené skupiny sa v prípade pohybu dochádzky detí v priebehu týždňa nebudú meniť.                     K zmene príde vždy na začiatku týždňa v pondelok.
 6. Deti môžu byť preradené od 1.6.2020 aj na iné elokované pracovisko z dôvodu dodržania hyg.-epidemiologických opatrení, personálnych a prevádzkových dôvodov.( Rodičia deti, ktorých sa to týka už boli s touto zmenou telefonicky vopred oboznámení ).
 7. Vstup do budovy MŠ bude povolený len s rúškom.
 8. Zabezpečenie dostatočných rozostupov pred vstupom do MŠ bude zabezpečené farebným označením na chodníkoch
 9. Každodenné ranné meranie teploty rodičov a deti každej triedy bezdotykovým teplomerom bude zabezpečené pedagogickým zamestnancom alebo iným povereným zamestnancom pri vstupe do MŠ.
 10. Dezinfekcia rúk deti a rodičov bude zabezpečená každý deň pedagogickým zamestnancom alebo iným povereným zamestnancom pri vstupe do MŠ.
 11. V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) dieťa nepreberie
 12. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku materskej školy.
 13. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný

 1. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2)
 2. Zákonný zástupca podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa (príloha č. 6) – Prevádzková pracovníčka odmeria dieťaťu bezdotykovým teplomerom teplotu a v prípade, že je teplota v norme do 37,5 st. rodič podpíše toto tlačivo (príloha č.6) pri odovzdaní dieťaťa učiteľke zo šatne .                                                                                 Toto tlačivo bude rodič podpisovať denne!
 3. Sprevádzajúca osoba nesmie vstupovať do vnútorných priestorov MŠ okrem šatne dieťaťa.
 4. Sprevádzajúca osoba privedie dieťa do materskej školy v čase od 7,00-8,00 hodiny
 5. Do vstupných priestorov -šatne vstupuje rodič i dieťa po jednom.( vstupovanie reguluje poverený zamestnanec)
 6. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch šatne materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom vyzlečenia/oblečenia ,odovzdania/ vyzdvihnutia dieťaťa
 7. Sprevádzajúca osoba v šatni zloží dieťaťu rúško a zabezpečí umiestnenie aj rezervného rúška pre dieťa do jeho skrinky.
 8. Odovzdáva dieťa výhradne učiteľke, ktorá zo šatne dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.
 9. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších (školský dvor)a vnútorných priestoroch (šatňa) materskej školy nepresiahne 10 minút.
 10. Rešpektuje pravidlá zákazu nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy .
 11. V odpoludňajších hodinách si rodič dieťa prevezme v čase od 15,00- do 16,00 hodiny.
 12. Odchod detí z materskej školy bude podmienený počasím.   V prípade priaznivého počasia sa budeme s deťmi čo najviac zdržiavať na školskom dvore, tam si rodič dieťa od učiteľky prevezme bez toho aby sa opäť vrátil do šatne tzn. dieťa bude mať na šk.dvore svoje potrebné veci zo skrinky.
 13. V prípade nepriaznivého počasia sa budeme zdržiavať v triede. Pri vstupe je opäť nutné dodržiavanie spomínaných organizačných a hygienicko-epidemiologických opatrení.

Vážení rodičia,

uvedomujeme si, že tento postup bude časovo aj organizačne náročný pre všetkých a preto Vás žiadame o maximálnu trpezlivosť a ústretovosť, aby sme túto situáciu spoločne zvládli.              Ďakujem za pochopenie.

Milka Hubertová

riaditeľka MŠ

Prílohy:

No files found in this folder.

No files found in this folder.