INFORMÁCIE O ZMENE ZÁPISU DETÍ DO MŠ DUNAJSKÁ LUŽNÁ NA ŠK. ROK 2020/2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy,

c) určuje termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2019/2020 , žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021- od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020

 

Riaditeľka Materskej školy Brezová 738/27   informuje                   

v zmysle vyššie uvedeného a v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení  § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009  Z .z. (ďalej len „vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z.“)    :                                                                

O zmene zápisu deti do Materskej školy Brezová 738/27 Dunajská Lužná a jej elokovaných pracovísk na šk.rok 2020/2021 :

Vzhľadom na aktuálnu situáciu, žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie bude mať možnosť zákonný zástupca podať spôsobom:

 1. elektronickou formou na email adresu : materskaskola@msdl.sk
  • v dňoch od : 4. 5. – 7.5. 2020
  • Do predmetu je rodič povinný napísať :
  • ZIADOST- + priezvisko a meno dieťaťa, rok narodenia dieťaťa 
  • (napr. ZIADOST- MRKVIČKA JOŽKO 2016 )

                       

 1. osobne v MŠ Brezová 738/27 ( v prípade , že nemáte možnosť elektr.podania) v dňoch :
  • 4. 5. 2020   v čase 9.00 – 12.00 hod
  • 5. 5. 2020   v čase 9.00 – 12.00 hod.

V tomto prípade je nutné dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení. Žiadosť bude preberať poverený zamestnanec pred riaditeľňou budovy MŠ Brezová 738/27.

 

Oznam o odklade povinnej školskej dochádzky

Riaditeľka MŠ Brezová oznamuje rodičom, ktorí zvažujú odklad povinnej školskej dochádzky, aby poslali žiadosť o podržanie miesta v MŠ do konca apríla 2020 poštou alebo e-mailom na : materskaskola@msdl.sk

Ďalšie dôležité informácie pre rodičov :

 1. Tlačivo prihlášky do materskej školy si rodič môže stiahnuť na :   https://msdl.sk/tlaciva/.
 2. Žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie musí byť v obidvoch prípadoch podania podpísaná od obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa
 3. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,( t.j. na dobu určitú)
 4. Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt,
 5. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia predprimárneho vzdelávania podľa pokynov riaditeľky MŠ.
 6. Písomné rozhodnutie o prijatíalebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka v súlade s § 5 ods. 14, písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov najneskôr do 30.06.2020.
 7. Dieťa musí mať osvojenézákladné hygienické a sebaobslužné činnosti a návyky.
 8. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravotného vývinu môže riaditeľka po prerokovaní s rodičom alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ (na dohodnutý čas) alebo o ukončení tejto dochádzky.
 9. Rodičia sú povinní zapísať do prvého ročníka všetky deti ktoré k 1.9.2020 dosiahli vek 6 rokov.
 10. V súvislosti s  mimoriadnou situáciou počas ktorej  odborní zamestnanci Centra pracujú t. č. až do odvolania s vylúčením priameho kontaktu s verejnosťou, vyšetrenia školských zrelostí budú realizovať po skončení mimoriadnych opatrení, ktoré stanovila vláda a krízový štáb (zatvorenie škôl a školských zariadení).
  Po odvolaní tohoto nariadenia odborní zamestnanci Centra v Senci budú vykonávať vyšetrenia školskej pripravenosti detí
 11. Rodičia Odporúčania o zaškolení alebo o odklade školskej dochádzky o jeden rok doručia riaditeľstvu materskej školy dodatočne po ich vydaní.
 12. Deti, ktoré dosiahli vek 6 rokov až po 31. auguste 2020 a rodičia majú záujem ich zaškoliť (jedná sa o tzv. predčasné zaškolenie),  môžu byť zapísané do prvého ročníka „podmienečne“s tým, že rodičia dodatočne doložia riaditeľstvu základnej školy písomné vyjadrenie z CPPPaP – odporúčanie k ich zaškoleniu .Túto skutočnosť taktiež oznámia riaditeľke MŠ.
 13. Ostatné podmienky prijímania detí v zmysle § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. ostávajú rovnaké ako boli zverejnené na oznamoch jednotlivých elokovaných pracovísk MŠ.

Milka Hubertová

riaditeľka materskej školy

Informácia o úhrade poplatkov za MŠ na základe rozhodnutia riaditeľky MŠ

Vážení rodičia,
 1. Poplatok – školné za pobyt v MŠ za apríl / 2020, ktorý ste už uhradili bude presunutý na ďalší mesiac po skončení opatrení a návrate do materskej školy.
 2. Ak máte už platby vykonané dopredu do júna /2020 , tieto budú presunuté na ďalšie mesiace po skončení opatrení a návrate do materskej školy a zostatok vám bude vrátený.
 3. V prípade , že platby za mesiac apríl/2020 ste ešte nevykonali , trvalý príkaz si v takom prípade zrušte.
Milka Hubertová
riaditeľka MŠ

ZMENA – ZÁPIS DETI DO MŠ.

Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt. Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia prijímania detí do MŠ ako aj zmenu termínov zápisu budú priebežne doplnené.

Milka Hubertová
riaditeľka MŠ

informácie k prerušeniu vyučovania a k OČR

Vážení rodičia, a zamestnanci MŠ

-v priloženom dokumente je  časť usmernenia pre MŠ  ministerky školstva zo dňa 12.3. 2020.

-v priloženom linku je k dispozícii informácia o OČR a žiadosť OČR

priložené súbory:
Milka Hubertová
riaditeľka MŠ

Prerušenie prevádzky – oznam

Oznamujeme rodičom,
že v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia koronavírus – COVID – 19 zasadal dňa 09.03.2020 Krízový štáb obce Dunajská Lužná, ktorý prijal bezpečnostné opatrenia.
Na základe záverov Krízového štábu pristupuje obec Dunajská Lužná  počnúc dňom 10.03.2020 predbežne do 17.03.2020 vrátane, k opatreniam :
 • Prerušenie výučby v školských zariadeniach so zriaďovateľskou pôsobnosťou obce a to aj prerušenie prevádzky v Materskej škole Brezová 738/27 a jej elokovaných pracoviskách.
 • Ďalšie informácie ohľadom prevádzky v MŠ a jej elokovaných pracoviskách vám aktuálne oznámime na našej web stránke msdl.sk v pondelok 16.3.2019
Milka Hubertová
riaditeľka MŠ

SFÉRICKÉ KINO

V dňoch:
2.3.2020 o 9.00 hod. – MŠ Brezová 738
2.3.2020 o 10.00 hod. – MŠ Orechová 2954/105
3.3.2020 o 9.00 hod. – MŠ Lipnická 417
4.3.2020 o 9.00 hod. – MŠ Lipnická 3155/118A + 394
zavíta do našej škôlky SFÉRICKÉ KINO.

Zápis detí do MŠ Dunajská Lužná na školský rok 2020/2021

Riaditeľka Materskej školy Brezová 738/27 informuje v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení  § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009  Z .z. (ďalej len „vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z.“) o podávaní žiadosti na :

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY DUNAJSKÁ LUŽNÁ

Brezová 738/27 a jej elokovaných pracovísk                                           

na školský rok 2019/2020 sa uskutoční v dňoch :

27. apríla 2020 — 8.30 – 12.00 hod.          12.30- 17.00 hod.

28. apríla 2020 — 8.30 – 12.00 hod.          12.30- 16.00 hod.

29. apríla 2020 — 8.30 – 12.00 hod.          12.30- 15.00 hod.

30. apríla 2020 — 8.30 – 12.00 hod.

Písomnú žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie zákonný zástupca predloží vo vyššie uvedených termínoch a čase na riaditeľstvo v budove MŠ Brezová 738/27 .

 

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží:

 • písomnúžiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na nasledujúci školský rok / podpísaní obidvaja zákonní zástupcovia dieťaťa/
 • žiadosť musí obsahovať potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťaod všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o očkovaní . Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti    a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
 • rodný list dieťaťa k nahliadnutiu,
 • občiansky preukaz obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa k nahliadnutiu.

Podmienky prijímania detí do MŠ:

( v zmysle §59 ods.1 , 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle § 3 ods. 1,2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. o materskej škole)

 1. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímadieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, a má v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku.
 2. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.
 3. Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijíma spravidla dieťaod troch do šiestich rokov jeho veku

Ostatné podmienky prijímania detí do MŠ prerokované pedagogickou radou MŠ dňa 06.02.2020 v zmysle § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ a  ak počet žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ bude vyšší ako umožňuje kapacita materskej školy sa bude prihliadať na :

 • trvalé bydlisko rodičov dieťaťa v obci Dunajská Lužná
 • kapacitné možnosti jednotlivých vekových skupín

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ oznámi riaditeľka materskej školy v termíne do 30.06.2020.

Dieťa musí mať osvojené základné hygienické a sebaobslužné činnosti a návyky.

V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravotného vývinu môže riaditeľka po prerokovaní s rodičom alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ (na dohodnutý čas) alebo o ukončení tejto dochádzky.

 

Tlačivo prihlášky do materskej školy si rodič môže vyzdvihnúť  v Materskej škole alebo na : https://msdl.sk/tlaciva/.

 

Milka Hubertová

riaditeľka materskej školy

Zmena prevádzky 17.2.- 21.2.2020

V dňoch od 17.2.- 21.2.2020 bude prevádzka materskej školy v 2 elokovaných pracoviskách :
 • MŠ Lipnická 31855/118A  a
 • MŠ Orechová 105 /elok.prac. Brezová + Lipnická 417/ 
Od 24.2.2020 bude prevádzka na všetkých elokovaných pracoviskách.

VIANOČNÉ BESIEDKY

Milí rodičia,

srdečne Vás pozývame na triedne VIANOČNÉ BESIEDKY, ktoré sa uskutočnia v dňoch:

MŠ Brezová 738:

 • 9.12.2019 – malá trieda (lienky)
 • 10.12.2019 – stredná trieda (slniečka)
 • 11.12.2019 – veľká trieda (sovičky)

 

MŠ Lipnická 417:

 • 9.12. 2019 – trieda včielky
 • 10.12.2019 – trieda slniečka
 • 11.12.2019 – trieda škriatkovia

 

MŠ Lipnická 3155/118A:

 • 9.12.2019 – žabky a motýle
 • 10.12.2019 – lienky
 • 11.12.2019 – sovičky

MŠ Lipnická 394:

 • 13.12.2019 – slniečka

 

MŠ Orechová 2954/105:

 • 16.12.2019 – včielky
 • 17.12.2019 – lienky

 

Začiatok je vždy o 16.15 hod.

Občerstvenie je vítané. Tešíme sa na Vás!