Rada školy

predseda:

podpredseda:

za pedagogických zamestnancov:

za nepedagogických pracovníkov:

za zriaďovateľa:

za zákonných zástupcov: