OZNAM o zmene prevádzky Materskej školy Brezová 738/27, Dunajská Lužná a jej elokovaných pracovísk počas mesiacov júl a august v šk. roku 2022/2023

Prevádzka Materskej školy Brezová 738/27 a jej elokovaných pracovísk  bude otvorená do 21.07. 2023.

Podľa poklesu počtu detí sa prevádzky jednotlivých elokovaných  pracovísk v mesiaci júl môžu zlučovať o čom vás budeme včas informovať.

  • Od 24.07. 2023  bude prevádzka MŠ a jej elokovaných pracovísk prerušená   z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky pedagogických a nepedagogických zamestnancov a obmedzenia prevádzky školskej jedálne.
  • Dňa 04.09. 2023 – začiatok nového školského roku 2023/2024 a nástup deti do MŠ a jej elokovaných pracovísk.