O nás

 

„Nedokážeme vytvoriť génia, môžeme sa však aspoň pokúsiť naplno rozvinúť vnútorný potenciál  každého dieťaťa“.                

M. Montessori


 

Naša  Materská  škola  s právnou subjektivitou  (s účinnosťou od 1. 7. 2002, ktorej zriaďovateľom je obec Dunajská Lužná) sa nachádza  na piatich pracoviskách .

1. MŠ na ulici Brezová 738/27, časť Janošíkova (kde je aj riaditeľstvo MŠ) a ktorej  súčasťou sú aj  ďalšie štyri elokované pracoviská:

2. MŠ- Lipnická č.417, časť Nová Lipnica,

3. MŠ-Lipnická č. 394 časť Nová Lipnica,         

4. MŠ-Lipnická č. 3155/118A  časť Nová Lipnica

5. Orechová 2954/105 časť Green Village.   

Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou.

Od septembra 2016 plánujeme podľa inovovaného  Školského vzdelávacieho programu  „Zvedavé deti“  

Areál všetkých pracovísk tvorí školský dvor so zeleňou a preliezkami, ktoré deťom poskytujú priestor na pohybové aktivity- podporovanie zdravého životného  štýlu . Okolie  MŠ využívame  na vytváranie povedomia a oboznamovania sa s environmentálnou výchovou. Prostredníctvom zaujímavých aktivít vo výchovno-vzdelávacom procese deti prirodzeným, aktívnym spôsobom a zážitkovým učením objavujú a spoznávajú svet okolo seba.

Filozofiou našej MŠ sú spokojné deti, ktoré si do ďalšieho života odnesú príjemné spomienky aj z prostredia práve  tej našej Materskej školy.

 

Ochrana osobných údajov