Plán akcií

Plán akcií 2019/2020

Celoročné:
 • Vitamínové dni v MŠ
 • Pohybové aktivity
 • Fotografovanie – vianočné, veľkonočné, koncoročné,…
 • Divadielka
September:
 • Vystúpenie na dni obce
 • Vystúpenie na OÚ – Vítanie novorodencom
 • Návšteva rezbárskeho sympózia
 • Stretnutie s rodičmi – ZRŠ
 • Návšteva Dobré Jablká – rozširovanie poznatkov v oblasti ovocia, zeleniny
 • Tvorivé dielne s rodičmi – tekvičkové svietidlá
Október:
 • Začiatok krúžkov – tanečný krúžok ZUŠ a anglický krúžok
 • Výstava jesenných plodov – kútik prírody v mš
 • Úcta k starším – zhotovenie darčeka z jesenných plodov pre starých rodičov
 • Divadlo Na hojdačke „ Žabí kráľ “
 • SČK – Ukážky prvej pomoci
 • Sokoliari
November:
 • Šarkaniáda – výstava šarkanov na školskom dvore
 • Hry v prírode zamerané na pohyb
 • Vystúpenie ku dňu dôchodcov na MsKS
 • Environmentálne edukačné aktivity DAPHNE
 • Divadlo „ Janko a Marienka „
December:
 • Mikuláš
 • Výstava detských vianočných prác (OÚ alebo KS )
 • Pečenie medovníkov ( dopoludňajšia činnosť )
 • Tvorivé dielničky s deťmi ( doobedňajšia činnosť – vyrábanie pohľadníc, darčekov )
 • Vianočná besiedka
 • Divadlo
Január:
 • Bábkové divadlo
 • Korčuliarsky výcvik Hamíkovo
Február:
 • Karneval
 • Kúzelník
 • Interaktívne ” MOJE MESTO” – rozširovanie poznatkov o remeslách a pracovných profesiách
Marec:
 • “Zábavné čítanie” – čítanie predškolákom – spolupráca so ZŠ
 • Sférické divadlo
 • Koncert – spoznávanie hudobných nástrojov
 • Bibiána
Apríl:
 • Divadlo
 • Návšteva Družstvo ÚSVIT v Dunajskej Lužnej
 • Zvieratká
 • Plavecký výcvik
Máj:
 • Besiedka ku dňu matiek
 • Vystúpenie ku dňu matiek MsKS 
 • Dopravné ihrisko Galanta
 • Športová olympiáda
 • Návšteva u včelára
Jún:
 • Oslava MDD – dopoludnie na ŠD
 • Rozlúčka s predškolákmi ( dopoludnie )
 • Návšteva ZŠ Dunajská Lužná
 • Koncoročné spoločné fotenie
 • Koncoročný výlet

Aktivity budú prispôsobované podľa potrieb a možností podmienok v MŠ .