Plán akcií

Plán akcií 2018/2019

Celoročné:

 • Vitamínové dni v MŠ
 • Pohybové aktivity
 • Fotografovanie – vianočné, veľkonočné, koncoročné,…
 • Divadielka

September:

 • Vystúpenie na dni obce
 • Vystúpenie na OÚ – Vítanie novorodencom
 • Návšteva rezbárskeho sympózia
 • Stretnutie s rodičmi – ZRŠ
 • Divadlo
 • Tvorivé dielne s rodičmi – tekvičkové svietidlá

Október:

 • Začiatok krúžkov – tanečný krúžok p. Súlovská ZUŠ a anglický krúžok JOLLY PHONIX
 • Výstava jesenných plodov – kútik prírody v MŠ
 • Úcta k starším – zhotovenie darčeka z jesenných plodov pre starých rodičov
 • Interaktívne divadlo
 • SČK – Ukážky prvej pomoci ( pani Halasová )
 • Návšteva Dobré Jablká – rozširovanie poznatkov v oblasti ovocia, zeleniny

November:

 • Šarkaniáda – výstava šarkanov na školskom dvore
 • Hry v prírode zamerané na pohyb
 • Vystúpenie ku dňu dôchodcov na MsKS
 • Environmentálne edukačné aktivity DAPHNE
 • Divadlo

December:

 • Mikuláš
 • Výstava detských vianočných prác (OÚ alebo KS )
 • Pečenie medovníkov ( dopoludňajšia činnosť )
 • Tvorivé dielničky s deťmi ( doobedňajšia činnosť – vyrábanie pohľadníc, darčekov )
 • Vianočná besiedka
 • Divadlo

Aktivity budú prispôsobované podľa potrieb a možností podmienok v MŠ .