ZRPŠ – Oznam

Vážení rodičia,
pozývame Vás na rodičovské stretnutia, ktoré sa uskutočnia v dňoch:

 • 7.9. 2020 – MŠ Lipnická 3155/118A + 394
 • 8.9.2020 – MŠ Brezová 738
 • 9.9.2020 – MŠ Lipnická 417
 • 10.9.2020 – MŠ Orechová 105 GV

Začiatok vždy o 17.15 hod.

Pokyny riaditeľky upravujúce podmienky materskej školy na obdobie šk. roka 2020/2021 a podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí

Prevádzka MŠ : 6.45 hod. – 17.00 hod.

Príchod deti do MŠ v ranných hodinách je vždy v čase od 6.45 do 8. 10 hod.

Rodič je povinný svoje dieťa odovzdať do triedy pani učiteľke do 8.00 hod.

MŠ sa zatvára aj z bezpečnostných dôvodov o 8.10 hod.

Odchod deti z MŠ- budova MŠ sa zatvára o 17.00 hod.

Prosíme rodičov o rešpektovanie a dodržiavanie uvedených časových intervalov.

 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.

Opatrenia materskej školy v rámci prevencie nákazy COVID-19

 • opatrenia smerujú k implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva založené na princípe ROR – Rúško, Odstup, Ruky
 • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy čestné prehlásenie (príloha č. 3) alebo po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 4).
 • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky
 • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame obmedziť na nevyhnutné minimum. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
 • Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.
 • dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy bude zabezpečená dezinfekčným prostriedkom umiestneným pri vchode do budovy MŠ
 • ranný zdravotný filter sa bude vykonávať podľa štandardných pravidiel MŠ.

 

Ranný filter detí

 • Skutočnosť, či zdravotný stav dieťaťa umožňuje jeho prijatie do zariadenia, zisťuje učiteľka každý deň pred prijatím dieťaťa do zariadenia.
 • V rámci ranného filtra bude dieťaťu podľa potreby a zváženia učiteľky premeraná telesná teplota aj počas dňa / bez záznamov a bez spracovávania/.
 • a bude zisťovaná najmä prítomnosť kašľa, sťaženého dýchania, únavy a pod.
 • Ak dieťa v priebehu dňa prejavilo príznaky akútneho prenosného ochorenia alebo má zvýšenú telesnú teplotu, zodpovedná osoba zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí v izolovanej miestnosti materskej školy/ každé elokované pracovisko má na to určenú miestnosť podľa možnosti a podmienok/ a dočasný dohľad nad ním pod dozorom dospelej osoby a informovanie zákonného zástupcu dieťaťa
 • V miestnosti je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie.

 

 

Zákonný zástupca  

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk- ROR).
 • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.
 • Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy v čase na to určenom.
 • Sprevádzajúca osoba nevstupuje do vnútorných priestorov MŠ okrem šatne dieťaťa.
 • Sprevádzajúca osoba privedie dieťa do materskej školy  do triedy v čase od 6,45- do 8,00 hod.
 • Zákonní zástupca / sprevádzajúca osoba/povinne nosí rúško vo vnútorných priestoroch materskej školy
 • Predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy čestné prehlásenie  (príloha č. 3) alebo po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 4).
 • Rešpektuje pravidlá zákazu nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľkou materskej školy.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Pri podozrení na ochorenie COVID-19

 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.
 • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, pedagogický zamestnanec kontaktuje zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.
21-08-2020 22:31 Download
Príloha 4 - Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti
21-08-2020 22:32 Download

Milka Hubertová

Riaditeľka MŠ

Nový školský rok 2020/2021

Vážení rodičia a milé deti,

srdečne Vás privítame v novom školskom roku  v stredu  2.9.2020 .

Prevádzka materskej školy : 6.45 hod. – 17.00 hod.

Príchod deti do materskej školy v ranných hodinách je vždy v  čase od 6.45 do 8. 10 hod.

Rodič je povinný svoje dieťa odovzdať do triedy pani učiteľke do 8.00 hod.

MŠ sa zatvára aj z bezpečnostných dôvodov o 8.10 hod.

Prosíme rodičov o rešpektovanie a dodržiavanie uvedených časových intervalov.

2.9. 2020 – Prvý deň nástupu do MŠ pani učiteľky pri vstupe do MŠ usmernia rodičov, do ktorej triedy bolo ich dieťa podľa zoznamov zadelené.

Adaptačný proces

V prípade potreby adaptačného procesu t. j. ak si dieťa osvojuje sociálne zručnosti v MŠ s väčšími problémami  je podľa dohody  s učiteľkou  príchod dieťaťa  od 8,00 – 10, 00 hod./ 12,00 hod.                    Pokiaľ si dieťa počas adaptačného procesu osvojí sociálne zručnosti a bez väčších problémov zvládne odlúčenie od matky na 6 hodín, môže byť prijaté na celodenný pobyt.

V prípade ,že nie je potrebný adaptačný proces, dieťa  môže začať návštevu materskej školy hneď prvým dňom celodenným pobytom v MŠ.

 

Čo si treba priniesť:

 • Papučky ( pevná ľahká vzdušná obuv, nie šľapky )
 • Náhradné oblečenie vrátane spodného prádla a ponožiek
 • Pyžamo ( deti s celodenným pobytom v MŠ)

V prípade potreby -všetky veci Vás prosíme podpísať a označiť, vložiť do skrinky v jednej taške.

Milí rodičia, deťom nedávajte do materskej školy jedlo, pitie, všetko majú zabezpečené.

 

Čo má ovládať vaše dieťa pri nástupe do MŠ  ?

 • ovládanie hygienických návykov (plienky a ,,cumlík“ v prostredí materskej školy nie sú prípustné),
 • súčasťou toho je, aby dieťa vedelo oznámiť, že potrebuje použiť toaletu
 • snaha samostatne jesť lyžicou a piť z pohára
 • vysmrkať sa
 • obliecť a vyzliecť si jednoduché oblečenie , pyžamo
 • obuť a vyzuť sa
 • poznať svoje veci

Samozrejme pani učiteľky Vášmu dieťaťu vždy pomôžu ,aby sa zdokonalilo

Všetky ostatné aktuálne a dôležité informácie sa dozviete na Rodičovskom združení začiatkom septembra. / termín bude oznámený na nástenkách/

Milé mamičky , milí oteckovia ,

 príďte so svojimi deťmi do našej materskej školy s dobrou náladou, dôverou k učiteľkám a s úsmevom na tvári. 😊

 

Milka Hubertová

riaditeľka MŠ