SFÉRICKÉ KINO

V dňoch:
2.3.2020 o 9.00 hod. – MŠ Brezová 738
2.3.2020 o 10.00 hod. – MŠ Orechová 2954/105
3.3.2020 o 9.00 hod. – MŠ Lipnická 417
4.3.2020 o 9.00 hod. – MŠ Lipnická 3155/118A + 394
zavíta do našej škôlky SFÉRICKÉ KINO.

Zápis detí do MŠ Dunajská Lužná na školský rok 2019/2020

Riaditeľka Materskej školy Brezová 738/27 informuje v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení  § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009  Z .z. (ďalej len „vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z.“) o podávaní žiadosti na :

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY DUNAJSKÁ LUŽNÁ

Brezová 738/27 a jej elokovaných pracovísk                                           

na školský rok 2019/2020 sa uskutoční v dňoch :

27. apríla 2020 — 8.30 – 12.00 hod.          12.30- 17.00 hod.

28. apríla 2020 — 8.30 – 12.00 hod.          12.30- 16.00 hod.

29. apríla 2020 — 8.30 – 12.00 hod.          12.30- 15.00 hod.

30. apríla 2020 — 8.30 – 12.00 hod.

Písomnú žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie zákonný zástupca predloží vo vyššie uvedených termínoch a čase na riaditeľstvo v budove MŠ Brezová 738/27 .

 

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží:

 • písomnúžiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na nasledujúci školský rok / podpísaní obidvaja zákonní zástupcovia dieťaťa/
 • žiadosť musí obsahovať potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťaod všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o očkovaní . Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti    a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
 • rodný list dieťaťa k nahliadnutiu,
 • občiansky preukaz obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa k nahliadnutiu.

Podmienky prijímania detí do MŠ:

( v zmysle §59 ods.1 , 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle § 3 ods. 1,2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. o materskej škole)

 1. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímadieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, a má v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku.
 2. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.
 3. Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijíma spravidla dieťaod troch do šiestich rokov jeho veku

Ostatné podmienky prijímania detí do MŠ prerokované pedagogickou radou MŠ dňa 06.02.2020 v zmysle § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ a  ak počet žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ bude vyšší ako umožňuje kapacita materskej školy sa bude prihliadať na :

 • trvalé bydlisko rodičov dieťaťa v obci Dunajská Lužná
 • kapacitné možnosti jednotlivých vekových skupín

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ oznámi riaditeľka materskej školy v termíne do 30.06.2020.

Dieťa musí mať osvojené základné hygienické a sebaobslužné činnosti a návyky.

V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravotného vývinu môže riaditeľka po prerokovaní s rodičom alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ (na dohodnutý čas) alebo o ukončení tejto dochádzky.

 

Tlačivo prihlášky do materskej školy si rodič môže vyzdvihnúť  v Materskej škole alebo na : https://msdl.sk/tlaciva/.

 

Milka Hubertová

riaditeľka materskej školy

Zmena prevádzky 17.2.- 21.2.2020

V dňoch od 17.2.- 21.2.2020 bude prevádzka materskej školy v 2 elokovaných pracoviskách :
 • MŠ Lipnická 31855/118A  a
 • MŠ Orechová 105 /elok.prac. Brezová + Lipnická 417/ 
Od 24.2.2020 bude prevádzka na všetkých elokovaných pracoviskách.

Vzdelávacia aktivita – Recy kŕmidlo pre vtáčiky

Výchovno-vzdelávací cieľ aktivity:
V skupine útvarov identifikuje kruh, štvorec, trojuholník /obdĺžnik/ .
Apelovať na recykláciu a znovu využitie odpadu.
Posilňovanie drobného svalstva rúk.

Pomôcky : pšenica, jačmeň ,orechy ,hrozienka , proso , priehľadná uzatvárateľná nádoba , hrnček ,PET fľaša 5l ,samolepiaca fólia

Popis aktivity:
Do priehľadnej nádoby sme postupne nasypali všetko „papaníčko “ – potravu pre vtáčiky, deti sa oboznamovali s jednotlivými druhmi a ich názvami pšenica, jačmeň ,orechy, hrozienka , proso .

Na pripravenú PET fľašu (vyrezaný otvor) deti nalepovali geometrické tvary zo samolepiacej fólie ,jednotlivé tvary deti pomenovávali – aký tvar ideš nalepiť ?

Cez vyrezaný otvor sme vhadzovali potravu pre vtáčiky – posilňovanie drobného svalstva rúk.

Na záver som poukázala na recykláciu a znovu využitie odpadu , vyzvala deti ,aby aj oni doma podobným spôsobom využili nepotrebný „odpad“ a premenili ho na užitočnú vec.
Kŕmidlo sme zavesili na školskom dvore .Pravidelne chodíme kontrolovať koľko už vtáčiky vyzobkali a či už môžeme doplniť „papaníčko “ – potravu pre vtáčiky .

Vzdelávacia aktivita – Zafarbený ľad

Výkonový štandard:
96 Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich fungovania na základe vlastného pozorovania a skúmania (svetlo a tiene, teplo a horenie, topenie a tuhnutie, vyparovanie, rozpúšťanie, zvuk, sila a pohyb).
179Ovláda základy miešania farieb.
182Hravo experimentuje s farbami.

Výchovno-vzdelávací cieľ:
Rozširovať aktuálne predstavy detí o vybraných prírodných javoch a spolu s deťmi  ich skúmať
Aktívne sa podieľať na experimente; poznávať viacerými zmyslami
Spoznávať vlastnosti ľadu v rôznych podmienkach
Fixovať vedomosti o zmiešavaní farieb.

Popis aktivity:
Predchádzajúci deň sme si do nádob na ľad naliali zafarbenú vodu (použili sme potrav. farbivo) – modrú, žltú, červenú – čiže základné farby – a dali zamraziť.
V deň aktivity sme si nachystali misky a farebné kocky ľadu. Deťom som dávala otázky typu: „Aká farba, si myslíte, že vznikne, ak zmiešame modrú a červenú“? „Z akých dvoch farieb získame zelenú?“
V ďalších dvoch miskách boli kocky ľadu – jednu sme posolili, do druhej pridali cukor. Deti som vyzvala, aby sa pokúsili odhadnúť, ktorá z kociek sa skôr roztopí. Všetky tipy sme zapísali :o)

Prvé výsledky sme mohli pozorovať už po pár minútach

Tak a tu je dôkaz: deti sa presvedčili o tom, že soľ naozaj viac napomáha topeniu ľadu (práve preto sa cesty v zime „necukrujú“, ale solia :o)

V iných miskách boli rovnaké kúsky ľadu, no jeden sme nechali voľne na stole, druhú misku sme položili na teplý radiátor. V tomto prípade boli všetky tipy detí správne :o)

Na záver sme ľady použili na maľovanie – deti si to naozaj užili :o)

 

Vzdelávacia aktivita – Nepravý sneh

Výkonový štandard:
Vhodne využíva či spracúva materiály pri modelovaní objektov alebo výrobe jednoduchých nástrojov.
Modeluje tvary z mäkkej modelovacej hmoty.

Výchovno-vzdelávací cieľ:
Posilňovať svalstvo rúk; skvalitňovať jemnú motoriku
Aktívne sa zapájať pri experimentovaní; pracovať podľa návodu

Popis aktivity:
Túto zimu nie a nie nasnežiť, tak sme sa s predškolákmi rozhodli zahanbiť Pani Zimu – vyrobili sme si sneh sami :o)
Príprava na výrobu nášho snehu nebola náročná. Balenie sódy bikarbóny sme dali v predchádzajúci deň zamraziť. Nachystali sme si studenú vodu. Sódu deti nasypali do väčšej misy. Deti sa jej mohli dotknúť, ovoňať ju; zopakovali sme si, kde všade sa používa.

Ďalším krokom bolo pomalé prilievanie studenej vody.

Lyžicou, potom aj rukami, sme vypracovali akoby „cesto“.

Rozdelili sme sa do skupiniek a mohli sme začať modelovať snehuliakov. Deti porovnávali vlastnosti sódy pred a po pridaní vody a tiež to, aký je rozdiel medzi naozajstným a tým našim snehom.

Po skončení modelovania sme neodolali a snehuliakov „roztopili“ pomocou octu. Túto chemickú reakciu už deti poznali z predchádzajúcich pokusov, no tešili sa, ako keď sme to skúšali po prvýkrát :o)

Karneval

Ako každý rok v tomto čase,
fašiangy tu máme zase…
Všetkým deťom – veľkým, malým,
na známosť sa dáva,
že sa v našej škôlke chystá nevídaná sláva.
Nech si na tú oslavu – krásavci aj krásky,
prichystajú dopredu na karneval masky.

KEDY: 12.2.2020 v dopoludňajších hodinách

KDE: v našej MŠ