ŠKOLSKÉ OVOCIE – prednáška

Vzhľadom na to, že sú naše škôlky zapojené do programu “ŠKOLSKÉ OVOCIE” so spoločnosťou BONI FRUCTI  sme pre PREDŠKOLÁKOV pripravili prednášku so zaujímavým programom. Deti sa dozvedia zaujímavé informácie o pestovaní a spracovaní ovocia hravým a veku primeraným spôsobom.

 

22.2.2018 – MŠ Brezová 738

27.2.2018 – MŠ Lipnická 417

15.3.2018 – MŠ Lipnická 3155/118A

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY DUNAJSKÁ LUŽNÁ

V zmysle § 59 školského zákona,  novely školského zákona týkajúcej  sa  ustanovenia § 20 ods. 2 ,  § 3 ods.  2 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. v znení vyhlášky MŠ SR č. 208/2009 Z .z. o materskej škole. 

ZÁPIS  DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY DUNAJSKÁ LUŽNÁ

Brezová 738/27  a jej elokovaných pracovísk

na školský rok 2018/2019 sa uskutoční v dňoch :

 

30. apríla 2018 – 9.00 – 12.00,     12.30- 15.00

2. mája 2018 – 9.00 – 12.00,          12.30- 17.00

3. mája 2018 – 9.00 – 13.00

 

Písomnú žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie zákonný zástupca  predloží vo vyššie uvedených termínoch na riaditeľstvo MŠ Brezová 738/27 .

 

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží:

 • písomnúžiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na nasledujúci školský rok / podpísaní obidvaja zákonní zástupcovia dieťaťa/
 • žiadosť musí obsahovať potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťaod všeobecného lekára pre deti a dorast (ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti    a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie),
 • kópiu rodného listu dieťaťa
 • občiansky preukaz obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa k nahliadnutiu

Podmienky prijímania detí do MŠ: ( v zmysle §59 ods.1 , 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle § 3 ods. 1,2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. o materskej škole)

 1. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímadieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, a má v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku.
 2. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.
 3. Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijíma spravidla dieťaod troch do šiestich rokov jeho veku

Ostatné podmienky prijímania detí do MŠ prerokované pedagogickou radou MŠ dňa  7.02.2018 v zmysle § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ a  ak  počet žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ bude vyšší ako umožňuje kapacita materskej školy sa bude prihliadať na  :

–  trvalé bydlisko rodičov dieťaťa  v obci Dunajská Lužná

 

 

Dieťa musí ovládať:

 • hygienické návyky a základnú sebaobsluhu (vie jesť samostatne lyžicou, napije sa z pohára, nemá plienky, fľašu a cumlík),
 • vedieť reagovať na pokyn dospelého a zrozumiteľne komunikovať na úrovni zodpovedajúcej jeho veku,)

V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravotného vývinu môže riaditeľka po prerokovaní s rodičom alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ (na dohodnutý čas) alebo o ukončení tejto dochádzky

 

Dieťa sa do MŠ prijíma k začiatku školského roka alebo v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita materskej školy.

 

O prijatí/ neprijatí dieťaťa do MŠ  bude rodič písomne vyrozumený do 30. júna 2018
Tlačivo prihlášky do materskej školy si rodič môže vyzdvihnúť v Materskej škole alebo na našej www stránke v sekcii tlačivá.

2% z daní za rok 2017

Vážení rodičia a priatelia školy,

dovoľte ,aby sme vás oslovili a uchádzali sa o vaše 2% z daní za rok 2017. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní aktivít v prospech Vašich deti. Finančné prostriedky, ktoré takto aj Vaším pričinením získame, budú použité na skvalitnenie materiálno – technického zabezpečenia v našej MŠ.

Tlačivo k poukázaniu 2 % z Vašich daní nájdete na stiahnutie v sekcii Dokumenty – Tlačivá, pod linkom Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane prípadne v šatniach materskej školy.  Vyplnené a potvrdené od zamestnávateľa môžete tlačivá odovzdať triednym učiteľkám, alebo osobne odniesť na daňový úrad.

Vopred ďakujeme za Vaše príspevky.

 

Milka Hubertová

riaditeľka MŠ

Karneval na ľade

Milí rodičia,

pozývame Vás na záverečnú otvorenú hodinu
(karneval na ľade) z kurzu korčuľovania.

Kedy: 8.2.2018 od 9.00 hod. do 10.00 hod.
Kde: hokejová hala HAMIKOVO (Hamuliakovo)

Tešíme sa na Vás!

 

KARNEVAL

VŠETKÝM DEŤOM – VEĽKÝM, MALÝM NA ZNÁMOSŤ SA
DÁVA, ŽE SA PRE VÁS  VŠETKÝCH CHYSTÁ NEVÍDANÁ
SLÁVA. NECH SI NA TÚ OSLAVU KRÁSAVCI A KRÁSKY
PRICHYSTAJÚ DOPREDU NA KARNEVAL MASKY.

V dňoch:  13.2.2018 – MŠ Lipnická 417
                  14.2.2018 – MŠ Lipnická 3155/118A + 394
                  15.2.2018 – MŠ Brezová 738

BUDEME MAŤ S DEŤMI V DOPOLUDŇAJŠÍCH HODINÁCH
KARNEVAL PLNÝ SÚŤAŽÍ, ZÁBAVY A TANCA.

 

Občerstvenie je vítané.

Predstavenie “ZIMNÁ ROZPRÁVKA”

Milí rodičia a milé deti,

do našej škôlky zavíta divadielko BABADLO s predstavením

„ZIMNÁ ROZPRÁVKA.“

29.1.2018 o 9.00 hod. – MŠ Lipnická 3155/118A
29.1.2018 o 10.30 hod. – MŠ Lipnická 417 + MŠ Lipnická 394
31.1.2018 o 10.30 hod. – MŠ Brezová 738

Vianočná besiedka

Čo to žiari v detských očkách, čo sa to v nich ligoce?
Nevedeli sme sa dočkať a už sú tu Vianoce.
Koledy a medovníčky, rodina je spolu zas,
Ježiško nám splnil sníčky, veď priniesol lásky čas.

 

Milí rodičia a starí rodičia,
srdečne Vás pozývame na našu VIANOČNÚ BESIEDKU, ktorá sa uskutoční v dňoch:

MŠ Brezová:
12.12.2017 – veľká trieda (sovičky)
13.12.2017 – stredná trieda (slniečka)
14.12.2017 – malá trieda (lienky)

MŠ Lipnická 417:
12.12.2017 – malá trieda + poldenná trieda (žabky + kačičky)
13.12.2017 – stredná trieda (lienky)
14.12.2017 – veľká trieda (sovičky)

MŠ Lipnická 3155/118A:
18.12.2017 – stredná trieda + veľká trieda (motýliky + sovičky)

MŠ Lipnická 394:
12.12.2017 – malé deti

Občerstvenie je vítané.

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ.

Predstavenie Pripravme sa na Mikuláša

Všetky dobré detičky, chystajte si čižmičky.
Do školičky docupkajte, básničky si prichystajte.

NA ZNÁMOSŤ SA VŠETKÝM DÁVA VESELÁ A RADOSTNÁ SPRÁVA:

Do našich škôlok zavíta Mikuláš s predstavením

PRIPRAVME SA NA MIKULÁŠA

 

 • 30.11.2017 o 9.00 hod. – MŠ Brezová 738
 • 30.11.2017 o 10.00 hod. – MŠ Lipnická 3155/118A
 • 5.12.2017 o 9.30 hod. – MŠ Lipnická 417 + MŠ Lipnická 394