Zápis deti na šk.rok 2024/2025 – Oznámenie o prijímaní deti do MŠ

Oznámenie o prijímaní deti do Materskej školy, Brezová738/27, Dunajská Lužná na školský rok 2024/2025    

V zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľka Materskej školy Brezová 738/27 a jej elokovaných pracovísk oznamuje termín prihlasovania a podmienky prijímania žiadosti na predprimárne  vzdelávanie na školský rok 2024/2025

A. Termín a postup prihlasovania

 1. Prihlasovanie bude najprv prebiehať

     

 1. Zaregistrovanie elektronickou formou j. vyplniť elektronickú žiadosť na šk. rok 2024/2025 môžu rodičia
 • výlučne v termíne v dňoch  od 1.5.2024   do  6.5.2024 vrátane       

 

 1. Žiadosť vytlačiť , podpísať obidvomi rodičmi,  potvrdiť ošetrujúcim lekárom

 

 1. Po elektronickej registrácií je následne žiadosť potrebné v papierovej forme doručiť na riaditeľstvo MŠ Brezová 738/27  :     
 • osobne v dňoch 2.5. – 3.5.2024  v čase od 8.30- 13.30 hod.

                           v dňoch    6.5. – 7.5. 2024 v čase od 8.30-  16.00 hod.

 • poštou v uvedených dňoch
 • alebo formou elektronického podania doručeného do elektronickej schránky MŠ s kvalifikovaným elektronickým podpisom v uvedených dňoch
 1. Ak si žiadosť vytlačíte a vyplnite  z  https://msdl.sk/ziadost-o-prijatie-dietata/

takáto žiadosť s potrebnými náležitosťami (v bode 3 ) sa bude akceptovať avšak výlučne len vtedy ak bola pred tým najprv vami elektronicky zaregistrovaná podľa bodu 1. a 2.

 1. Zákonný zástupca predkladá riaditeľke/učiteľke poverenej výkonom činnosti dodatočne k nahliadnutiu  rodný list dieťaťa a občiansky preukaz  za účelom overenia dokladov.
 2. Riaditeľka materskej školy vydá písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa poštou alebo osobným prevzatím zákonných zástupcov do 30. júna 2024
 3. Ak sa zákonný zástupca po vydaní Rozhodnutia o prijatí dieťaťa do našej MŠ rozhodne pre inú MŠ žiadame, aby o tejto skutočnosti neodkladne informoval vedenie školy na: materskaskola@msdl.sk a  neblokoval miesto pre deti, ktoré nemohli byť prijaté pre nedostatok miesta.
 4. Riaditeľka MŠ bude akceptovať  len žiadosti poslané v termíne zápisu, nie skôr.

 

B. Podmienky prijímania deti do Materskej školy

 • Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.
 • prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné  tzn. deti, ktoré do 31.8. príslušného roku dovŕšia 5 rokov. Uprednostnené sú deti s trvalým pobytom v Dunajskej Lužnej
 • následne deti, ktoré majú pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania
 • následne deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie
 • Ostatné podmienky prijímania                                                                                                     V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do Materskej školy Brezová 738/27, Dunajská Lužná, po prijatí všetkých detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, (uprednostnené budú deti s trvalým pobytom v Dunajskej Lužnej) a následne po prijatí deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie  (uprednostnené budú deti s trvalým pobytom v Dunajskej Lužnej ) budú na základe žiadosti zákonného zástupcu/zástupcu zariadenia do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté deti:
 • z obce Dunajská Lužná s trvalým pobytom v obci Dunajská Lužná
 • ktoré doposiaľ nie sú prijaté do inej materskej školy
 • ktoré spĺňajú základný stupeň hygienickej a sociálnej samostatnosti :nemá plienky, fľašu, cumlík, vie sa samostatne najesť lyžicou, napiť sa z pohára, vypýtať sa  na WC a vedieť ho použiť,  umyť si ruky, obliecť základné časti odevu, obuť sa, reagovať na pokyn dospelého, komunikovať ,
 • ostatné, v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku v príslušnom roku:
  • deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,
  • deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,
  • deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Milka Hubertová,

riaditeľka materskej školy