Slovenský červený kríž

Dňa 9.4.2019 nás v našej škôlke navštívi pani Halasová zo Slovenského červeného kríža s ukážkami prvej pomoci.

 • MŠ Brezová – 8.30 hod.
 • MŠ Lipnická 3155/118A – 9.15 hod.
 • MŠ Lipnická 417 – 10.00 hod.

(predškoláci + stredňáci)

Živé zvieratká

V dňoch:

1.4.2019 o 9.30 hod. – MŠ Brezová 738
3.4.2019 o 9.30 hod. – MŠ Lipnická 3155/118A + 394
4.4.2019 o 9.30 hod. – MŠ Lipnická 417

zavítajú do našich škôlok živé zvieratká.

Divadielko BARETKA.

V dňoch:

25.3.2019 o 10.00 hod. – MŠ Brezová 738
26.3.2019 o 9.00 hod. – MŠ Lipnická 3155/118A+394
26.3.2019 o 10.30 hod. – MŠ Lipnická 417

zavíta do našej škôlky divadielko BARETKA.

„Moje mesto povolaní“

Milí rodičia,

v dňoch:
12.3.2019 – MŠ Brezová 738 + MŠ Lipnická 417
13.3.2019 – MŠ Lipnická 3155/118A

navštívime s PREDŠKOLÁKMI interaktívnu výstavu „Moje mesto povolaní“ v nákupnom centre Bory Mall, kde si deti budú môcť pre nich prijateľným spôsobom/zážitkom vyskúšať vybrané činnosti, ktoré sú reálnou súčasťou miest. Hlavným cieľom je deťom priblížiť vybrané profesie/povolania.

Odchod autobusu je o 7.30 hod.

2% daní za rok 2018

Vážení rodičia a priatelia školy,

dovoľte ,aby sme vás oslovili a uchádzali sa o vaše 2%  daní za rok 2018 .

Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní aktivít v prospech Vašich deti.                                                                                        Finančné prostriedky, ktoré takto aj Vaším pričinením získavame sú  použité na skvalitnenie materiálno – technického zabezpečenia v našej MŠ.

Ak postupovať v prípade ak sa rozhodnete, že venujete 2%  našej materskej škole :

Ak je daňovník fyzická osoba, ktorá samostatne podáva daňové priznanie (živnostník) :

 1. vypisuje údaje o združení v kolónke o poukázaní 2% z dane priamo v daňovom priznaní, ktoré pošle na príslušný daňový úrad do 31.marca 2019. / alebo odovzdá triednej učiteľke v materskej škole

Ak je daňovník zamestnanec, je potrebné:

     1.vypísať tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane  z príjmov…“

     2.priložiť „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov“, toto získate u zamestnávateľa, ktorý vykonal ročné zúčtovanie preddavkov.   

     3.najneskôr do 30. apríla 2019 je potrebné poslať obe tlačivá daňovému  úradu  v mieste Vášho bydliska / alebo odovzdá triednej učiteľke v materskej škole/

      Pozn.: Do kolónky rok, sa píše : 2018.

Vyplnené a potvrdené od zamestnávateľa môžete tlačivá odovzdať triednym učiteľkám, alebo osobne odniesť na daňový úrad.

Všetky potrebné tlačiva si v prípade záujmu môžete vyzdvihnúť v materskej škole alebo na www.msdl.sk   v časti : tlačivá

Za ochotu vopred ďakujeme.

Milka Hubertová

riaditeľka Materskej školy

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY DUNAJSKÁ LUŽNÁ

Riaditeľka Materskej školy Brezová 738/27 informuje v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení   § 3 ods.  2 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009   Z .z. o podávaní žiadosti na:

ZÁPIS  DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY DUNAJSKÁ LUŽNÁ

Brezová 738/27  a jej elokovaných pracovísk na školský rok 2019/2020 sa uskutoční v dňoch :

  8. apríla  2019 —- 9.00 –  12.00 hod.,            12.30- 17.00  hod.

  9. apríla 2019 –— 9.00 –  12.00 hod.,             12.30- 15.00 hod.

10. apríla 2019 –— 9.00 –  12.00 hod.              12.30- 15.00 hod.

12. apríl   2019—– 9.00  – 12.00 hod.

Písomnú žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie zákonný zástupca  predloží vo vyššie uvedených termínoch a čase na riaditeľstvo v budove MŠ Brezová 738/27 .

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží:

 • písomnú žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na nasledujúci školský rok / podpísaní obidvaja zákonní zástupcovia dieťaťa/,
 • žiadosť musí obsahovať potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast (ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti    a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie),
 • kópiu rodného listu dieťaťa,
 • občiansky preukaz obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa k nahliadnutiu

Podmienky prijímania detí do MŠ: 

( v zmysle §59 ods.1 , 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle § 3 ods. 1,2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. o materskej škole)

 1. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, a má v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku.
 2. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma  dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.
 3. Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku

Ostatné podmienky prijímania detí do MŠ prerokované pedagogickou radou MŠ dňa  30.01.2019 

v zmysle § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ a  ak  počet žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ bude vyšší ako umožňuje kapacita materskej školy sa bude prihliadať na  : 

 • trvalé bydlisko rodičov dieťaťa  v obci Dunajská Lužná

Dieťa musí ovládať:

 • hygienické návyky a základnú sebaobsluhu (vie jesť samostatne lyžicou, napije sa  z pohára, nemá plienky, fľašu a cumlík),
 • vedieť reagovať na pokyn dospelého a zrozumiteľne komunikovať na úrovni zodpovedajúcej jeho veku

V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravotného vývinu môže riaditeľka po prerokovaní s rodičom alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ (na dohodnutý čas) alebo o ukončení tejto dochádzky.

Dieťa sa do MŠ prijíma k začiatku školského roka alebo v priebehu školského roka, len ak  je voľná kapacita materskej školy.

O prijatí/ neprijatí dieťaťa do MŠ  bude rodič písomne vyrozumený do 30. júna 2019

Tlačivo prihlášky do materskej školy si rodič môže vyzdvihnúť:

v Materskej škole alebo  na : https://msdl.sk/tlaciva/

Milka Hubertová

  riaditeľka materskej školy

Karneval – pozor zmena termínov II.

Na známosť sa všetkým dáva, že sa chystá veľká sláva, rozprávkový bál s názvom

plný zábavy, tanca a súťaží.

19.2.2019 – MŠ Lipnická 3155/118A + 394

19.2.2019 – MŠ Lipnická 417

20.2.2019 – MŠ Brezová 738

21.2.2019 – MŠ Lipnická 417

21.2.2019 – MŠ Lipnická 3155/118A + 394

Občerstvenie je vítané.

Sférické kino

Milí rodičia a milé deti,

do našej škôlky zavíta sférické kino. Premietať sa bude edukačný film s názvom

Vesmírna ponorka a tajomstvo polárnej noci.

www.sferickekino.sk

 • MŠ Brezová 738 – 12.2.2019 o 9.30 hod.
 • MŠ Lipnická 417 – 13.2.2019 o 9.30 hod.
 • MŠ Lipnická 3155/118A + 394 – 14.2.2019 o 9.30 hod.


Karneval na ľade

Milí rodičia,

srdečne Vás pozývame na záverečnú hodinu z kurzu korčuľovania, na ktorej sa bude konať KARNEVAL NA ĽADE.

Kde: hokejová hala HAMIKOVO (Hamuliakovo)
Kedy: 7.2.2019 (štvrtok) od 10.15 hod. do 11.15 hod.

Prosíme, aby ste deťom zabezpečili masku, ktorú bude možné ľahko obliecť na vetrovku (krídla, plášť, škraboška a pod.).

Tešíme sa na Vás !!!