Oznámenie o prijímaní deti do Materskej školy, Brezová738/27, Dunajská Lužná na školský rok 2023/2024

V zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľka Materskej školy Brezová 738/27 a jej elokovaných pracovísk oznamuje termín prihlasovania a podmienky prijímania žiadosti na predprimárne  vzdelávanie na školský rok 2023/2024

A. Termín prihlasovania

 1. Prihlasovanie deti do MŠ na školský rok 2023/2024 bude prebiehať:
 • v dňoch od 2.5. do 5. 5. 2023
 1. Žiadosť je potrebné v uvedených dňoch t.j. od 2.5 – 5.5.2023 elektronicky zaevidovať na registračnom linku uvedenom aj na web stránke MŠ (https://msdl.sk/ v časti tlačivá/žiadosť o prijatie dieťaťa)          

Registračný link:      https://msbrezova.edupage.org/register/  , žiadosť si vytlačiť .

 1. Žiadosť, podpísanú obidvoma rodičmi a potvrdenú ošetrujúcim lekárom je po elektronickom zaevidovaní následne potrebné v papierovej forme doručiť na riaditeľstvo MŠ Brezová 738/27  :     
 • osobne v dňoch 2.5. – 5.5.2023  v čase od 9.00- 15.00 hod.

                          dňa 4.5. 2023 v čase od 9.00-  17.00 hod.

 • poštou v uvedených dňoch
 • alebo formou elektronického podania doručeného do elektronickej schránky MŠ (kvalifikovaný elektronický podpis) v uvedených dňoch
 1. Zákonný zástupca predkladá riaditeľke/učiteľke poverenej výkonom činnosti dodatočne k nahliadnutiu  rodný list dieťaťa a občiansky preukaz  za účelom overenia dokladov.
 2. Riaditeľka materskej školy vydá písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa poštou alebo osobným prevzatím zákonných zástupcov do 30. júna 2023
 3. Ak sa zákonný zástupca po vydaní Rozhodnutia o prijatí dieťaťa do našej MŠ rozhodne pre inú MŠ žiadame, aby o tejto skutočnosti neodkladne informoval vedenie školy na: materskaskola@msdl.sk a  neblokoval miesto pre deti, ktoré nemohli byť prijaté pre nedostatok miesta.

 

B. Podmienky prijímania deti do Materskej školy

 • prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné  tzn. deti, ktoré do 31.8. príslušného roku dovŕšia 5 rokov. Uprednostnené sú deti s trvalým pobytom v Dunajskej Lužnej
 • Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch rokov veku dieťaťa         
 • Ostatné podmienky prijímania                                                
 • V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí Materskej školy Brezová 738/27, Dunajská Lužná, po prijatí všetkých detí, pre ktoré je od školského roku 2023/2024 predprimárne vzdelávanie povinné, (uprednostnené budú deti s trvalým pobytom v Dunajskej Lužnej) budú na základe žiadosti zákonného zástupcu/zástupcu zariadenia do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté deti:
 • ktoré nedovŕšia do 31. 08. 2023 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v školskom roku 2023/2024 o predčasné zaškolenie, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a dieťa má trvalý pobyt v Dunajskej Lužnej,
 • ktoré doposiaľ nie sú prijaté do inej materskej školy
 • ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa ),
 • z obce Dunajská Lužná s trvalým pobytom v obci Dunajská Lužná,
 • ostatné, v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku v príslušnom roku:

deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,

deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,

deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Milka Hubertová, riaditeľka materskej školy