OZNAM o zmene prevádzky Materskej školy Brezová 738/27, Dunajská Lužná a jej elokovaných pracovísk počas školských letných prázdnin v šk. roku 2021/2022

Prevádzka Materskej školy Brezová 738/27 a jej elokovaných pracovísk

bude otvorená do 31 .7. 2022

Podľa poklesu počtu detí sa prevádzky jednotlivých elokovaných pracovísk v mesiaci júl budú zlučovať.

  • Od 1. 8. 2022 bude prevádzka MŠ a jej elokovaných pracovísk prerušená z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky niektorých zamestnancov a obmedzenia prevádzky školskej jedálne.
  • Začiatok nového školského roku a nástup do MŠ je 05.09.2022