Oznámenie o prijímaní deti do Materskej školy, Brezová738/27, Dunajská Lužná

V zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľka Materskej školy Brezová 738/27 a jej elokovaných pracovísk oznamuje termín, miesto  a podmienky prijímania žiadosti na predprimárne  vzdelávanie na školský rok 2022/2023

A. Termín a miesto prijímania žiadosti

 1. Prihlasovanie deti do MŠ na školský rok 2022/2023 bude prebiehať:
 • v dňoch od 2.5. do 6. 5. 2022
 1. Žiadosť je potrebné v uvedených dňoch t.j. od 2.5- 6.5.2022 elektronicky zaevidovať na registračnom linku : https://msbrezova.edupage.org/register/?what=settings   a žiadosť vytlačiť.
 2. Žiadosť ( podpísanú obidvoma rodičmi a potvrdenú ošetrujúcim lekárom ) je potrebné v papierovej forme doručiť na riaditeľstvo MŠ Brezová 738/27  :     
 • osobne v dňoch 9.5. – 10.5.2022  v čase od 8.30- 16.30 hod.

                           v  dňoch  11.5.- 13.5.2022 v čase od 8.30-  15.00 hod.

 • poštou alebo do poštovej schránky MŠ Brezová 738/27 v dňoch od  9.5. – 13.5.2022  ,
 1. Riaditeľka materskej školy vydá písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa poštou alebo osobným prevzatím zákonných zástupcov do 30. júna 2022.  V prípade potreby tlačivo žiadosti je možné vyzdvihnúť si na ktoromkoľvek elokovanom pracovisku materskej  školy alebo na web stránke MŠ. Zákonný zástupca predkladá riaditeľke/učiteľke poverenej výkonom činnosti dodatočne k nahliadnutiu  rodný list dieťaťa  a občiansky preukaz, za účelom overenia dokladov.

 

B. Podmienky prijímania deti do Materskej školy

 • prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné  tzn. deti, ktoré do 31.8.2022 dovŕšia 5 rokov. Uprednostnené sú deti s trvalým pobytom v Dunajskej Lužnej
 • Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch rokov veku dieťaťa

         Ostatné podmienky prijímania                                                                                                                     V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí Materskej školy Brezová 738/27, Dunajská Lužná, po prijatí všetkých detí, pre ktoré je od školského roku 2022/2023 predprimárne vzdelávanie povinné, (uprednostnené budú deti s trvalým pobytom v Dunajskej Lužnej)  budú na základe žiadosti zákonného zástupcu/zástupcu zariadenia do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté deti:

 • ktoré nedovŕšia do 31. 08. 2022 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v školskom roku 2022/2023 o predčasné zaškolenie, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a dieťa má trvalý pobyt v Dunajskej Lužnej,
 • ktoré doposiaľ nie sú prijaté do inej materskej školy
 • ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa ),
 • z obce Dunajská Lužná s trvalým pobytom v obci Dunajská Lužná,
 • ostatné, v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku:

deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,

deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,

deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

                                                                                           Milka Hubertová,

riaditeľka materskej školy