Organizačné pokyny k nástupu dieťaťa do MŠ od 5. 9. 2022 v šk. roku 2022-2023

5.9. 2022 – Prvý deň nástupu do MŠ

 1. Pani učiteľky pri vstupe do MŠ usmernia zákonných zástupcov do ktorej triedy bolo ich dieťa podľa zoznamov zadelené.
 2. V triede 3-4 r. deti môže prebiehať adaptačný proces, to znamená, že v prípade potreby p. učiteľka môže rodičov kontaktovať aj počas dňa v závislosti od adaptácie dieťaťa  (podľa vzájomnej dohody s učiteľkou).
 3. Ostatné deti nastupujú na celý deň resp. tak, ako boli prijaté do MŠ na základe rozhodnutia
 4. Čo si treba priniesť: Papučky (nie šľapky, crocsy a pod.) · Náhradné oblečenie vrátane spodného prádla a ponožiek · Pyžamo ( deti s celodenným pobytom v MŠ)
 5. Podrobné informácie o chode a organizácii MŠ sa dozviete na rodičovskom združení. Termíny rodičovských združení  na elokovaných pracoviskách:
 • MŠ- pracovisko Lipnická 3155/118A a Lipnická 394 dňa 6.9. 2022 o 17.00 hod. ( spoločne v budove Lipnická 3155/118A )
 • MŠ- pracovisko Lipnická 417 dňa 7.9. 2022 o 17.00 hod.
 • MŠ- pracovisko Orechová 2954/105 dňa 8.9. 2022 o 17.00 hod.
 • MŠ- pracovisko Brezová dňa  9.9. 2022 o 17.00 hod.

 

Pri nástupe všetkých detí do MŠ:

 1. Písomné vyhlásenia o bezpríznakovosti“ dieťaťa <em>tu stiahnuť</em>

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti rodič predkladá pri prvom nástupe do MŠ a po každom prerušení dochádzky do MŠ v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú)

 1. Plnomocenstvo na vyberanie dieťaťa z materskej školy <em>tu stiahnuť</em>
 2. Súhlas so spracovaním osobných údajov <em>tu stiahnuť</em>
 3. Zápisný lístok stravníka Materskej školy <em>tu stiahnuť</em>

Prosíme rodičov, aby si tieto potrebné tlačiva vopred vytlačili a vyplnené doniesli do MŠ 5.9.2022                                     

Prevádzka MŠ od 6:45 hod. – 17:00 hod. 

 1. Nástup detí do materskej školy v novom šk. roku je v pondelok 5. septembra 2022. V triede je dieťa vždy do  8.00 hod.
 2. O 8.00 hod. sa v priestoroch  MŠ už zákonný zástupca / iná osoba nezdržiava
 3. O 8.00 hod sa areál a budova MŠ uzatvára.
 4. MŠ sa popoludní odomyká o 15.00 hod.
 5. Odhlasovanie neprítomnosti detí v  MŠ v prípade 1 dňa nie je potrebné. Deti budú v prípade neprítomnosti v triede do 8:00 hodiny odhlásené automaticky

Neprítomnosť dieťaťa v MŠ viac ako 2 dni  rodič odhlasuje  do 7.15 hod. na t. č. materskej školy podľa elokovaného pracoviska , ktoré dieťa navštevuje

 1. Odhlasovanie dieťaťa zo stravy v prípade každej neprítomnosti dieťaťa v MŠ – rodič odhlasuje stravu  priamo len  na t.č. školskej jedálne do 7.15 hod. kontakt riaditeľky školskej jedálne -p. A. Udvardiová  : 02/45980825,   0911352444

Dôležité informácie ohľadom stravného nájdete na www.msdl.sk v sekcií TLAČIVA- Školská jedáleň- stravovanie

 

 1. Zákonný zástupca alebo sprevádzajúca osoba si vyzdvihne dieťa v čase od 15.00 do 17.00 hod.
 2. O 17.00 hod sa areál a budova MŠ uzatvára.