Aktuálne pokyny k prevádzke MŠ od 14.6.2021

Deti, zákonní zástupcovia dieťaťa, ako aj zamestnanci školy sa pri prekrytí horných dýchacích ciest riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.

Zákonný zástupca

 1. a) Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými osobnými ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentami v súlade s aktuálne platnými opatreniami ÚVZ SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 2. b) Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.
 3. c) Odovzdáva dieťa pedagogickému zamestnancovi materskej školy alebo inému zamestnancovi materskej školy určenému riaditeľom.
 4. d) Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní tri a viac po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (Príloha č. 4).

Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá „Potvrdenie o chorobe“ vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

 Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

 1. e) V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa materskej školy.

Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným RÚVZ. Za týchto podmienok nemôže dieťa navštevovať materskú školu.

V prípade neprítomnosti dieťaťa v materskej škole z podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom), ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) predloží zákonný zástupca pri návrate dieťaťa do materskej školy „Potvrdenie o chorobe“ vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast, a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

 

Vyhlásenie zák. zástupcu o bezinfekčnosti
10-06-2021 8:12 Download

Oznam – Prevádzka MŠ od 3.5. 2021

Vážení rodičia,

V zmysle aktualizovaného dokumentu  Návrat do škôl od 03.05.2021 a v zmysle vyhlasky_RUVZ  nakoľko sme červený okres v II.stupni varovania od 03.05.2021 nebude sa vyžadovať od zákonných zástupcov detí predkladať k nahliadnutiu negatívny výsledok testu alebo potvrdenie o jeho výnimke.

Pri každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŚ na viac ako 3 dni vrátane sviatkov a víkendov, zákonný zástupca dieťaťa predkladá čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti,

Naďalej ostáva v platnosti vyhlaška_175.pdf – povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest pri vstupe do priestorov školy respirátorom.

V prípade akýchkoľvek zmien v legislatíve aj počas víkendu, Vás budeme informovať

10558_0429_pravidla_pre_skoly-1-aj-vysvetlivky.pdf

 

No files found in this folder.

Povinné predprimárne vzdelávanie

Podľa zákona 209 z 27. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

 1. Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné.
 2. Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok.
 3. Zákonný zástupca ( rodič) je povinnýpodľa § 28a) zákona č. 209/2019 prihlásiť dieťa na povinné vzdelávanie, ak tak neučiní pôjde podľa  § 5 ods. 16 novely zákona č. 596/2003 Z. z. o nedbanie o riadne plnenie.
 4. Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.
 5. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne
 6. Ak zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania svojho dieťaťa, oznámi riaditeľ materskej školy túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy a obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt.
 7. Zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, najmä ak neprihlási dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania alebo ak dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, neospravedlnene vynechá viac ako päť dní v mesiaci.
 8. To znamená, že dochádzka do MŠ je pre predškolákov povinná. Rodič bez ospravedlnenia nemôže nechať dieťa doma.
 9. Podľa § 28a ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dieťa, ktoré po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť pokračuje v povinnom predprimárnom vzdelávaní na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ / starý názov odklad školskej dochádzky/vydáva riaditeľka materskej školy. Vydaniu rozhodnutia o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania predchádza žiadosť zákonných zástupcov /v sekcií :dokumenty/tlačivá/  a predloženie nasledovných dokladov zákonným zástupcom alebo zástupcom zariadenia riaditeľke MŠ:
 • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
 • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a
 • informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.  / v sekcií :dokumenty/tlačivá

10. Ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia nepredloží všetky tri doklady alebo jeden z dokumentov (z poradenského zariadenia alebo od všeobecného lekára pre deti a dorast) bude nesúhlasný, riaditeľ materskej školy vo veci vydania rozhodnutia o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ani nezačne konanie.

11.Termíny:

 • a.  Podať podnet o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania riaditeľke MŠ zo strany zákonného zástupcu – do konca apríla 2021
 • b. Zákonný zástupca dodá žiadosť (podľa bodu č.10) riaditeľke MŠ – do 15.mája 2021
 • c. Riaditeľka MŠ vydá rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa v MŠ – 15.júna 2021

12. Zákonný zástupca sám osloví príslušné Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a dohodne si termín stretnutia.

13. Ak pôjde o dieťa, ktoré v danej materskej škole už absolvuje predprimárne vzdelávanie a zákonný zástupca podľa § 28a ods. 5 školského zákona požiada riaditeľa o prijatie dieťaťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania pred dovŕšením piateho roku veku do 1. augusta daného roku a riaditeľovi predloží:

– súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a

– súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

14.  Ak pôjde o dieťa, ktorého zdravotný stav mu neumožňuje plniť povinné predprimárne vzdelávanie v kmeňovej materskej škole a jeho zákonný zástupca požiada kmeňovú materskú školu, do ktorej je dieťa vopred prijaté, o povolenie individuálneho vzdelávania, prílohou k žiadosti je písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast.

15. Rodič má zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy pri splnení podmienky veku. Každý predškolák na zápis do ZŠ bude musieť ísť aj napriek tomu, že zákonný zástupca uvažuje dať žiadosť na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ.  V ZŠ bude zákonný zástupca dieťaťa sám iniciatívne informovať riaditeľa ZŠ o tom, že požiada riaditeľku/riaditeľa MŠ o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania.

Milka Hubertová

Riaditeľka materskej školy

 

Informovaný súhlas - pokračovanie v plnení povinného predpr. vzdelávania
13-04-2021 14:14 Download
Žiadosť - pokračovanie predpr. vzdelávania
13-04-2021 14:13 Download
Súhlas lekára s pokračovaním plnenia PPV
23-04-2021 6:06 Download

OZNAM – prevádzka MŠ od 12.4.2021

Vážení rodičia,

S účinnosťou od 12. apríla 2021  prevádzka  MŠ  sa obnovuje vo všetkých elokovaných pracoviskách pre  deti všetkých rodičov.

 • Zákonní zástupcovia zároveň doložia čestné prehlásenie – tlačivo  11a / v sekcií Dokumenty-tlačiva  /.
 • Prevádzka MŠ  od 6.45  –  17. 00 hod.

 

Ďalšie pokyny vo vnútorných priestoroch MŠ:

 • Príchod deti do MŠ do 8.00 hod- žiadame o dodržiavanie prevádzkového času.
 • Naďalej podľa platných predpisov platí podmienka pretestovania zákonného zástupcu  dieťaťa
 • Je nutné , aby dieťa malo v skrinke aspoň 1 ks respirátor/rúško pre prípadnú potrebu. / tzn. respirátor/ rúško v triede je dobrovoľné /.
 • Rodič sa v šatni MŠ pri preberaní a odovzdaní dieťaťa zdržuje minimálny čas /max 10 min./
 • Dieťa, ktoré žije v spoločnej domácnosti s COVID pozitívnou osobou nemôže navštevovať MŠ.

 

Vážení rodičia, žiadame vás naďalej o zodpovedný prístup .

Milka Hubertová
riaditeľka materskej školy

 

No files found in this folder.

 

Aktualizované – Oznámenie o prijímaní detí do Materskej školy Brezová738/27

Riaditeľka Materskej školy Brezová 738/27 a jej elokovaných pracovísk oznamuje zákonným zástupcom termín a podmienky prijímania žiadosti na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2021/2022

 

 1. Termín prijímania žiadosti : 3.5. 2021 –   6. 5. 2021
 1. Spôsob podania žiadosti v uvedených termínoch:
 • odoslaním podpísaného naskenovaného tlačiva prostredníctvom  e-mailu: zapis@msdl.sk  / žiadosť zaslaná na iný email nebude akceptovaná/
 • poštou
 • osobne /poštová schránka MŠ/
 • osobne /riaditeľňa MŠ : dňa 4.5. v čase od 8.00.- 17.00 hod. ,  ostatné určené dni od 8.00- 14.00 / 
 1. Zákonný zástupca predkladá riaditeľke, učiteľke poverenej výkonom činnosti dodatočne k nahliadnutiu : rodný list dieťaťa a občiansky preukaz, za účelom overenia dokladov.
 2. Formulár žiadosti je k dispozícii na msdl.sk alebo v MŠ a elokovaných pracoviskách.
 3. Riaditeľka materskej školy vydá písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa poštou alebo osobným prevzatím zákonných zástupcov do 15. júna 2021

 

Podmienky prijímania deti do Materskej školy

 • prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné  tzn. deti, ktoré do 31.8.2021 dovŕšia 5 rokov. Uprednostnené sú deti s trvalým pobytom v Dunajskej Lužnej
 • Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch rokov veku dieťaťa

Ostatné podmienky prijímania:

 • dieťa musí spĺňať vek 3 roky do 31.8.2021
 • v prípade zvýšeného záujmu sa bude prihliadať na trvalý pobyt v obci Dunajská Lužná.
 • ostatné prihlášky budú posudzované individuálne vedením MŠ

Podľa § 3 ods. 3 vyhlášky č.306/2008 Z.z. o materskej škole sa deti  do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.  Súčasťou musí byť aj informácia o očkovaní.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

Povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktoré nedovŕši päť rokov veku                              Ak rodič požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta 2021, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast

Milka Hubertová

riaditeľka materskej školy

20-04-2021 12:35 Download

OZNAM – prevádzka MŠ od 22. 3. – 26. 3. 2021

Vážení rodičia,

 • Od  22.3. – 26. 3. 2021 prevádzka  MŠ  bude obnovená vo všetkých elokovaných pracoviskách okrem pracoviska Lipnická 394.
 • Prevádzka bude aj naďalej v obmedzenom režimepre deti oboch zákonných zástupcov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce na pracovisku  a pre predškolákov, ktorých rodičia majú záujem .
 • Deti z elokovaného pracoviska Lipnická 394 oboch zákonných zástupcov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce na pracovisku budú naďalej v elokovanom pracovisku Lipnická 118A
 • Obaja zákonní zástupcovia zároveň doložia čestné prehlásenie – tlačivo  11c  / v sekcií Dokumenty-tlačiva  /.
 • Vprípade, že  nastala zákonným zástupcom zmena potreby MŠ nahláste vopred             na t. č. pracoviska MŠ.
 • Prevádzka MŠ  od 6.45  –  17. 00 hod.

Žiadame rodičov naďalej o zodpovedný prístup .

Ďalšie pokyny vo vnútorných priestoroch MŠ:

 • Príchod deti do MŠ do 8.00 hod
 • Naďalej platí, že zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní.
 • Nahlásené dieťa bude automatický prihlásené na stravu
 • Je nutné , aby dieťa malo v skrinke aspoň 2 ks respirátor/rúško pre prípadnú potrebu. / tzn. respirátor/ rúško v triede je dobrovoľné /.
 • Rodič sa v šatni MŠ pri preberaní a odovzdaní dieťaťa zdržuje minimálny čas /max 10 min./
 • Dieťa, ktoré žije v spoločnej domácnosti s COVID pozitívnou osobou nemôže navštevovať MŠ.

 V prípade zmien  v prevádzke MŠ, ktoré budú súvisieť s aktuálnou epidemickou situáciou budeme priebežne aktualizovať oznamy.

Ďakujeme za pochopenie

Milka Hubertová
riaditeľka materskej školy

 

No files found in this folder.

Informácia o priebehu Vyšetrenia školskej pripravenosti.

Vážení rodičia.

Vyšetrenia sa budú realizovať v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Senci  ( CPPPaP ). Deti a rodičov si  bude pozývať CPPPaP  individuálne na základe zaslaných žiadosti ( aj individuálne zaslaných žiadosti).

Všetky prihlášky , ktoré ste nám doručili do MŠ  sme za vás  odoslali príslušnému CPPPaP v Senci.

V prípade, že vám  CPPPaP bude zaslaná informáciu o výsledku vyšetrenia a chcete požiadať o pokračovanie plnenia povinného predprimárného vzdelávania v MŠ  (po starom odklad školskej dochádzky)  je potrebné riaditeľke MŠ  čo najskôr doložiť žiadosť s :

• písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP, CŠPP)

• písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast

• informovaný súhlas zákonného zástupcu.( tlačivo v CPPPaP)