O Z N A M o zmene prevádzky Materskej školy Brezová 738/27, Dunajská Lužná a jej elokovaných pracovísk počas mesiacov júl a august v šk. roku 2023/2024

  • Od dňa 22.7. do 30.8. 2024 bude prevádzka Materskej školy Brezová 738/27 a jej elokovaných pracovísk prerušená z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky pedagogických a nepedagogických zamestnancov a obmedzenia prevádzky školskej jedálne.
  • Dňa 02.09.2024  – začiatok nového školského roku 2024/2025 a nástup deti do MŠ a jej elokovaných pracovísk .

Milka Hubertová

riaditeľka MŠ