Informácia o priebehu Vyšetrenia školskej pripravenosti.

Vážení rodičia.

Vyšetrenia sa budú realizovať v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Senci  ( CPPPaP ). Deti a rodičov si  bude pozývať CPPPaP  individuálne na základe zaslaných žiadosti ( aj individuálne zaslaných žiadosti).

Všetky prihlášky , ktoré ste nám doručili do MŠ  sme za vás  odoslali príslušnému CPPPaP v Senci.

V prípade, že vám  CPPPaP bude zaslaná informáciu o výsledku vyšetrenia a chcete požiadať o pokračovanie plnenia povinného predprimárného vzdelávania v MŠ  (po starom odklad školskej dochádzky)  je potrebné riaditeľke MŠ  čo najskôr doložiť žiadosť s :

• písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP, CŠPP)

• písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast

• informovaný súhlas zákonného zástupcu.( tlačivo v CPPPaP)