Aktualizované – Oznámenie o prijímaní detí do Materskej školy Brezová738/27

Riaditeľka Materskej školy Brezová 738/27 a jej elokovaných pracovísk oznamuje zákonným zástupcom termín a podmienky prijímania žiadosti na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2021/2022

 

 1. Termín prijímania žiadosti : 3.5. 2021 –   6. 5. 2021
 1. Spôsob podania žiadosti v uvedených termínoch:
 • odoslaním podpísaného naskenovaného tlačiva prostredníctvom  e-mailu: zapis@msdl.sk  / žiadosť zaslaná na iný email nebude akceptovaná/
 • poštou
 • osobne /poštová schránka MŠ/
 • osobne /riaditeľňa MŠ : dňa 4.5. v čase od 8.00.- 17.00 hod. ,  ostatné určené dni od 8.00- 14.00 / 
 1. Zákonný zástupca predkladá riaditeľke, učiteľke poverenej výkonom činnosti dodatočne k nahliadnutiu : rodný list dieťaťa a občiansky preukaz, za účelom overenia dokladov.
 2. Formulár žiadosti je k dispozícii na msdl.sk alebo v MŠ a elokovaných pracoviskách.
 3. Riaditeľka materskej školy vydá písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa poštou alebo osobným prevzatím zákonných zástupcov do 15. júna 2021

 

Podmienky prijímania deti do Materskej školy

 • prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné  tzn. deti, ktoré do 31.8.2021 dovŕšia 5 rokov. Uprednostnené sú deti s trvalým pobytom v Dunajskej Lužnej
 • Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch rokov veku dieťaťa

Ostatné podmienky prijímania:

 • dieťa musí spĺňať vek 3 roky do 31.8.2021
 • v prípade zvýšeného záujmu sa bude prihliadať na trvalý pobyt v obci Dunajská Lužná.
 • ostatné prihlášky budú posudzované individuálne vedením MŠ

Podľa § 3 ods. 3 vyhlášky č.306/2008 Z.z. o materskej škole sa deti  do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.  Súčasťou musí byť aj informácia o očkovaní.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

Povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktoré nedovŕši päť rokov veku                              Ak rodič požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta 2021, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast

Milka Hubertová

riaditeľka materskej školy

ziadost o prijatie dietata.doc