Aktuálne pokyny k prevádzke MŠ od 14.6.2021

Deti, zákonní zástupcovia dieťaťa, ako aj zamestnanci školy sa pri prekrytí horných dýchacích ciest riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.

Zákonný zástupca

 1. a) Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými osobnými ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentami v súlade s aktuálne platnými opatreniami ÚVZ SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 2. b) Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.
 3. c) Odovzdáva dieťa pedagogickému zamestnancovi materskej školy alebo inému zamestnancovi materskej školy určenému riaditeľom.
 4. d) Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní tri a viac po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (Príloha č. 4).

Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá „Potvrdenie o chorobe“ vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

 Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

 1. e) V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa materskej školy.

Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným RÚVZ. Za týchto podmienok nemôže dieťa navštevovať materskú školu.

V prípade neprítomnosti dieťaťa v materskej škole z podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom), ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) predloží zákonný zástupca pri návrate dieťaťa do materskej školy „Potvrdenie o chorobe“ vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast, a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

 

Vyhlásenie zák. zástupcu o bezinfekčnosti
10-06-2021 8:12 Download

Informácia o priebehu Vyšetrenia školskej pripravenosti.

Vážení rodičia.

Vyšetrenia sa budú realizovať v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Senci  ( CPPPaP ). Deti a rodičov si  bude pozývať CPPPaP  individuálne na základe zaslaných žiadosti ( aj individuálne zaslaných žiadosti).

Všetky prihlášky , ktoré ste nám doručili do MŠ  sme za vás  odoslali príslušnému CPPPaP v Senci.

V prípade, že vám  CPPPaP bude zaslaná informáciu o výsledku vyšetrenia a chcete požiadať o pokračovanie plnenia povinného predprimárného vzdelávania v MŠ  (po starom odklad školskej dochádzky)  je potrebné riaditeľke MŠ  čo najskôr doložiť žiadosť s :

• písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP, CŠPP)

• písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast

• informovaný súhlas zákonného zástupcu.( tlačivo v CPPPaP)

Predškoláci- Žiadosť o vyšetrenie školskej zrelosti

Vážení rodičia predškolákov.

Termín – odklad plnenia povinnej školskej dochádzky sa ruší. Rodičia môžu požiadať iba o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

Preto žiadame rodičov predškolákov, ktorí dieťa prihlásili / alebo dodatočne potrebujú prihlásiť na  vyšetrenie školskej zrelosti , aby najneskôr do stredy 17. 3. 2021 do 14.00 hod. doniesli na pracovisko MŠ Lipnická 118 A:

 • podpísanú a vyplnenú žiadosť o vyšetrenie šk. spôsobilosti
 • podpísaný a vyplnený dotazník pre rodiča/zákonného zástupcu k posúdeniu školskej spôsobilosti
žiadosť školská zrelosť
14-03-2021 19:39 Download
šz - dotazník pre rodičov MS 2021
14-03-2021 19:39 Download

Oznam k prevádzke MŠ od 8.2.2021

Vážení zákonní zástupcovia,

dovoľujem si vás touto cestou informovať o prevádzke našej materskej školy.

V prípade uspokojivých výsledkov z testovania zamestnancov , ktoré bude prebiehať 06. 02. 2021 bude prevádzka materskej školy a jej elokovaných pracovísk obnovená  od 8.2.2021.

V prípade neuspokojivých výsledkov z uvedeného testovania zamestnancov a na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR budú otvorené len niektoré elokované pracoviská.

Aj na základe ďalších možných zmien o aktuálnej situácii ako aj o ďalších podmienkach nástupu deti do MŠ ( preukázanie sa  negatívnym antigénovým testom aspoň jedného rodiča dieťaťa… ) vás budem operatívne informovať najskôr v sobotu 6.2.2021 na webovej stránke materskej školy.

Milka Hubertová
riaditeľka materskej školy

Oznam k vzdelávaciemu procesu MŠ od 3.11.2020 a usmernenie ministerstva školstva k opatreniam z 1.11.2020

Vážení rodičia,
vo všetkých elokovaných pracoviskách materskej školy bude od utorka 3.11.2020 prebiehať normálny výchovno- vzdelávací proces.

Zároveň vám dávame do pozornosti Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“
z dňa 1. novembra 2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 15 a č. 16 zo dňa 29. a 30. októbra 2020 a uznesenie vlády SR č. 693/2020 vydáva toto usmernenie v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť.“

 1. V prípade pozitívne testovanej osoby sa podľa § 1 vyhlášky č. 15 Úradu verejného zdravotníctva z 29. októbra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 15“) nariaďuje tejto osobe aj osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti povinná 10-dňová izolácia. Ak dieťa, žiak, učiteľ alebo zákonný zástupca obdrží pozitívny výsledok antigénového testu (alebo ho obdrží osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti), ostáva v povinnej 10-dňovej izolácii. V tomto prípade zamestnanec, žiak ani dieťa nenavštevujú školu prezenčne.
 2. Ak je dieťa alebo žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára podľa § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 15. Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu dieťaťa alebo žiaka a informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.
 3. V prípade negatívneho výsledku testu podľa § 1 ods. 2 písm. a) a § 2 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 16 Úradu verejného zdravotníctva z 30. októbra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 16“) je možné vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia až po tom, ako sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu.
 4. Podľa § 1 ods. 3 a § 2 ods. 3 vyhlášky č. 16 je riaditeľ alebo ním poverený zamestnanec oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia preukázanie sa negatívnym výsledkom testu alebo potvrdenie o výnimke podľa vyhlášky č. 16.
 5. V prípade, že sa osoba nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke, v zmysle vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia.
 6. Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní.

 

nové tlačivá pre bezinfekčnosť:

No files found in this folder.

Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti od 14.6. 2021
10-06-2021 8:13 Download
Vyhlásenie zamestnanca školy o bezinfekčnosti od 14.6.2021
10-06-2021 8:13 Download

Oznam o zákaze vstupu do budovy a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu:

02-11-2020 13:16 Download

Karneval

Ako každý rok v tomto čase,
fašiangy tu máme zase…
Všetkým deťom – veľkým, malým,
na známosť sa dáva,
že sa v našej škôlke chystá nevídaná sláva.
Nech si na tú oslavu – krásavci aj krásky,
prichystajú dopredu na karneval masky.

KEDY: 12.2.2020 v dopoludňajších hodinách

KDE: v našej MŠ

 

Divadlo v MŠ

Milí rodičia a milé deti,

do našej škôlky zavíta divadielko…

9.10.2018 – MŠ Lipnická 417 o 9.30 hod. (Slncový kôň)
11.10.2018 – MŠ Lipnická 3155/118A + 394 o 10.30 hod. (O psíčkovi a mačičke)
12.10.2018 – MŠ Brezová 738 o 9.00 hod. (O psíčkovi a mačičke)

Kúzelník

V dňoch:

27.2.2018 o 9.45 hod. – MŠ Lipnická 3155/118A
28.2.2018 o 9.45 hod. – MŠ Brezová 738
1.3.2018 o 9.00 hod. – MŠ Lipnická 417
1.3.2018 o 9.40 hod. – MŠ Lipnická 394

zavíta do našich škôlok KÚZELNÍK.