Matematické senzomotorické hry s listami

Výkonové štandardy :

V obore do 10 určí počítaním po jednej počet predmetov v skupine.

Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je menej alebo rovnako veľa predmetov

Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše

Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti

Vyjadrí charakter piesní a hudby prirodzeným kultivovaným pohybom.

Pomenuje základné a zmiešané farby.

Udržiava poriadok vo svojom okolí.

Rytmicky správne využíva základné lokomočné pohyby a tanečné kroky na hudobný sprievod

Ciele:

Vnímať listy viacerými zmyslami /hmat, čuch ,zrak /

Rozlišovať listy podľa farieb, veľkosti ,stupňa usušenia

Podnecovať senzomotorické vnemy

Posilňovať svalstvo nôh – drobné svalstvo rúk

Rozvoj jemnej motoriky

Vnímať fyzikálne vlastnosti na základe pozorovania / listy sú ľahké -padajú  zemi /

Reagovať na zmenu tempa hudby zmenou pohybu

Listy sme si uložili na kopu – všímali sme si ich rôznorodosť / farebnosť, veľkosť ,hrúbku ,stupeň usušenia…/

Na hudobný podklad sme prenášali listy na stoličku nôžkami ,na rýchlejšiu hudbu sa deti premiestňovali skákaním.

Listy sme počítali po jednom – deti mali vysloviť konečné číslo – počet listov .

Vytriedili sme si suché listy ,ktoré sme trhali na menšie kúsky – vytvárali sme kôpky – porovnávanie /viac – menej /

Na záver sme si po sebe poupratovali pri čom sme si precvičili vizuomotoriku a drobné svalstvo rúk 😊

Za odmenu sme sa zahrali na pani jeseň – zhadzuje listy – pozorovanie fyzikálnych vlastností / listy sú ľahké -padajú  zemi /