ZBIERANIE GAŠTANOV V OKOLÍ MŠ

CIEĽ: Podporiť kreatívne myslenie a cítenie v zážitkovej forme výchovy a vzdelávania
s prírodnými materiálmi. Na základe vlastných skúseností nazbierať gaštany ako prírodný
materiál využiteľný pri rôznych výtvarných, matematických aktivitách.
Veková skupina: 4 – 6 ročné deti
Vzdelávacie aktivity v oblasti:

  • Človek a príroda
  • Umenie a kultúra
  • Človek a svet práce
  • Matematika a práca s informáciami

Motivácia: Deti na pobyte vonku na prechádzke po okolí nazbierali gaštany, pričom z nich
tvorili aj ich použili pri rôznych aktivitách.

„Zbieranie gaštanov v okolí MŠ“ – deti sa aktívne mohli zúčastniť a zapojiť dňa 5. 10.
2021 do zbierania gaštanov v okolí MŠ, pričom z nich neskôr tvorili rôzne zvieratká, slniečka,
ale aj priraďovali, odoberali, pracovali s daným počtom, tvorili skupiny! Zbieranie ich veľmi
bavilo, gaštanov mali plné vrecká!