Organizácia k nástupu dieťaťa do MŠ od 2. 9. 2021 v šk.roku 2021-2022

2. 9. 2021 – Prvý deň nástupu do MŠ

 1. Pani učiteľky pri vstupe do MŠ usmernia zákonných zástupcov, do ktorej triedy bolo
  ich dieťa podľa zoznamov zadelené.
 2. Ranný filter bude povinne vykonávaný pred vstupom do jednotlivých tried
  (dezinfekcia rúk- pri vstupe do budovy MŠ , meranie teploty – v šatni každej triedy
  pred odložením veci do skriniek).
 3. V triede 3-4 r. deti môže prebiehať adaptačný proces, to znamená, že v prípade
  potreby p. učiteľka môže rodičov kontaktovať aj počas dňa v závislosti od adaptácie
  dieťaťa (podľa vzájomnej dohody s učiteľkou).
 4. Ostatné deti nastupujú na celý deň resp. tak, ako boli prijaté do MŠ na základe
  rozhodnutia
 5. Zákonných zástupcov žiadame , aby nevstupovali do triedy a dieťa odovzdali učiteľke
  v priestore pred  vstupom do triedy.
 6. Podrobné informácie o chode a organizácii MŠ sa dozviete v týždni od 6.9.
  –10.9.2021 kedy budú v jednotlivých materských školách rodičovské združenia –
  podľa aktuálnej pandemickej situácie.

 

Od 1.9.2021 sa budeme riadiť Školským semaforom, ktorý vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. V súvislosti s týmto semaforom Vás žiadame o predkladanie:

 

Pri nástupe všetkých detí do MŠ:

 1. Písomné vyhlásenia o bezpríznakovosti“ dieťaťa (tu stiahnuť). Takéto vyhlásenie Vás žiadame predkladať pri prvom nástupe do MŠ a po každom prerušení dochádzky do MŠ v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní(vrátane víkendov a sviatkov)
 2. Splnomocnenie na vyberanie dieťaťa z materskej školy (tu stiahnuť)
 3. Súhlas so spracovaním osobných údajov (tu stiahnuť)
 4. Zápisný lístok stravníka Materskej školy (tu stiahnuť)
 5. Oznámenie o výnimke z karantény len v prípade potreby– (tu stiahnuť). Za dieťa môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením tohto oznámenia.

 

Prevádzka MŠ od 6:45 hod. – 17:00 hod.

 1. Nástup detí do materskej školy v novom šk. roku 2021/2022 je vo štvrtok 2. septembra 2021 do 8.00 hod.
 2. Po 8.00 hod. sa v priestoroch MŠ už zákonný zástupca / iná osoba nezdržiava
 3. O 8.00 hod sa areál a budova MŠ uzatvára.
 4. MŠ sa popoludní odomyká o 15.00 hod.
 5. Odhlasovanie dieťaťa z materskej školy – rodič odhlasuje dieťa do 7.15 hod. na t. č. materskej školy podľa elokovaného pracoviska , ktoré dieťa navštevuje
 6. Žiadame zákonných zástupcov o rešpektovanie a dodržiavanie uvedených časových intervalov.
 7. Zákonní zástupcovia budú akceptovať každodenný zdravotný „ranný filter“, ktorý zabezpečuje materská škola (ranné meranie telesnej teploty detí bezdotykovým teplomerom + rannú dezinfekciu rúk) Pri zistení telesnej teploty dieťaťa nad 37,5°C, aj po opakovaných meraniach, sa dieťa do MŠ
 8. Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk) a opatrení MŠSR https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/
 9. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku a v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa, pričom neprekračuje priestory šatne a triedy do hygienickej zóny.
 10. Pre deti v materskej škole platí výnimka z nosenia rúšok.
 11. Všetky sprevádzajúce osoby pri vstupe do budovy školy použijú dezinfekčný prostriedok umiestnený pri vstupe do budovy.
 12. Zákonný zástupca alebo sprevádzajúca osoba si vyzdvihne dieťa v čase od 15.00 do 17.00 hod.
 13. O 17.00 hod sa areál a budova MŠ uzatvára.