Informácie o dotáciách na školské obedy

Vážení rodičia.

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
dotáciách“).
Od nového školského roku 2021/2022 novela zákona prináša nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií
na stravu: ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v základných školách a v poslednom ročníku materských škôl a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie.
Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti,
ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. V nadväznosti na uvedené
dochádza k zmene okruhu oprávnených detí:
dotácia sa poskytuje: v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré
navštevuje materskú alebo základnú školu a v materskej alebo v základnej škole je najmenej
50%  detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
dotácia sa poskytuje: v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré
navštevuje materskú alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc
v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného
minima (ďalej len „dieťa v ŽM“),
dotácia sa poskytuje: v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré
navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej
si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového
zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov
veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu1(ďalej len „deti bez daňového
bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

   Suma dotácie
 suma dotácie na stravu sa zvyšuje na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo
výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo
stravu;
 za vyučovanie v základnej škole sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje
bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole.
 Neuplatnenie si nároku na daňový bonus rodič preukazuje žiadateľovi čestným vyhlásením,
že ani jeden člen domácnosti si daňový bonus neuplatnil. V tejto súvislosti uvádzame, že ak by si
v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil zákonný zástupca dieťaťa, resp. fyzická osoba,
v ktorej starostlivosti je dieťa, daňový bonus, je povinný o uvedenom školu bezodkladne
informovať s tým, že si musí byť vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia (trestný
čin podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov)
a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu
na stravu.(Vzor čestného vyhlásenia je v prílohe).

K poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné predložiť:
 potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
 potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
 čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

Aktualizované informácie  k poskytovaniu dotácií v novom školskom roku a v letných školách najdete na webových stránkach:
 https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/poskytovanie-dotacii-na-stravu-
v-novom-skolskom-roku-2021-2022.html?page_id=1102173
 https://www.upsvr.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1041438

Zrozumiteľne je to spracované v nasledujúcom článku:
https://www.tvnoviny.sk/ekonomika/2035650_danovy-bonus-alebo-prispevok-na-obedy-tato-tabulka-
vam-pomoze-zorientovat-sa

Čestné vyhlásenie