OZNAM – prevádzka MŠ 15.3.2021- 21.3.2021

Vážení rodičia,

 Od  15.3.2021- 21.3.2021

prevádzka  MŠ pokračuje naďalej   v elokovanom pracovisku MŠ Lipnická 118/A  v obmedzenom režime pre všetky  prihlásené deti , ktorých obaja zákonní zástupcovia nemajú možnosť vykonávať prácu z domácnosti.

/V zmysle rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:2-A1810 z 02.03.2021 s účinnosťou od 08. 03. 2021 /

Prevádzka MŠ  od 6.45  –  17. 00 hod.

 Obaja zákonní zástupcovia zároveň doložia čestné prehlásenie – tlačivo  11c  / v sekcií Dokumenty-tlačiva  /.

Prípadné zmeny potreby MŠ nahláste na t. č0918 607 695 .

Z  organizačných dôvodov vždy najneskôr v stredu na uvedenom t.č. nahláste aj prípadné  zmeny potreby MŠ na nasledujúci týždeň.

 

Ďalšie pokyny vo vnútorných priestoroch MŠ:

  • Príchod deti do MŠ do 8.00 hod
  • Naďalej platí, že zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní.
  • Nahlásené dieťa bude automatický prihlásené na stravu
  • Je nutné , aby dieťa malo v skrinke aspoň 2 ks respirátor, rúško pre prípadnú potrebu. / tzn. respirátor, rúško v triede je dobrovoľné /.
  • Rodič sa v šatni MŠ pri preberaní a odovzdaní dieťaťa zdržuje minimálny čas /max 10 min./
  • Dieťa, ktoré žije v spoločnej domácnosti s COVID pozitívnou osobou nemôže navštevovať MŠ.

 

V prípade nových informácií  z Ministerstva školstva budeme priebežne aktualizovať oznamy.

Ďakujeme za pochopenie

Milka Hubertová
riaditeľka materskej školy