Oznam o prevádzke MŠ od 8.2.2021- 12.2.2021

Po rozhodnutí zriaďovateľa v súlade s ,,Rozhodnutím ministra s účinnosťou od 8. 2. 2021 “prevádzka MŠ a jej elokovaných pracovísk bude od 8.2.2021- 12.2.2021 otvorená a deti môžu nastúpiť do materskej školy.

Prevádzka MŠ bude od 6.45 hod.- do 16.00 hod. do odvolania.


Vážení rodičia,
vzhľadom k zhoršujúcej sa situácií vás prosím o rozumné a zodpovedné zváženie potreby materskej školy aj vzhľadom na stanovisko v dokumente :
https://www.ruvzba.sk/aktuality/skoly_ba_kraj.pdf .
Zároveň v súlade s dokumentom ,,Návrat do škôl 2021 aktualizovaný k 8.2.2021“ Vás v prípade, že sa rozhodnete dať svoje dieťa do MŠ, žiadame o dodržanie následovných opatrení:

1. Podmienkou nástupu dieťaťa do MŠ je test / nie starší ako sedem dní/ zákonného zástupcu dieťaťa,

2. Preto vás žiadame vyplniť tlačivo 11a / v sekcií tlačiva/ a priložiť kópiu potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie alebo potvrdenie o výnimke.
Toto tlačivo vás žiadame odovzdať učiteľke pri vstupe dieťaťa do triedy.

3. Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo predloženie výnimky pre prevádzkovateľa sú obsiahnuté v prílohe 11/b.

Ďalšie pokyny vo vnútorných priestoroch MŠ:

– Žiadame rodičov v prípade, že dieťa nenastúpi do MŠ, aby toto v pondelok 8.2. 2021 do 7.15 hod. nahlásili na tel.čísle elokovaného pracoviska, ktoré dieťa navštevuje a to aj z dôvodu ďalšej organizácie MŠ. V opačnom prípade dieťa bude zapísané aj na stravu.
Príchod deti do MŠ do 8.00 hod.

– Je nutné , aby dieťa malo v skrinke aspoň 2 ks rúška pre prípadnú potrebu

– Dieťa, ktoré žije v spoločnej domácnosti s COVID pozitívnou osobou nemôže navštevovať MŠ.

– Rodič sa v šatni MŠ pri preberaní a odovzdaní dieťaťa zdržuje minimálny čas /max 10 min./

Týmto vás chcem poprosiť o zodpovedný prístup a dodržiavanie daných pokynov v záujme ochrany zdravia deti a zamestnancov ako aj ostatných.

Milka Hubertová
riaditeľka materskej školy