Zisťovanie potreby materskej školy pre deti zákonných zástupcov od 25.1.- 29.1.2021 a od 1.2.- 5. 2. 2021

Žiadame rodičov, aby v dňoch 20.1. a 21.1. od 7.00 – 12.00 hod. nahlásili potrebu
materskej školy na t. č. 0918 607 695
Zároveň žiadame rodičov , aby zodpovedne a seriózne pristupovali k týmto opatreniam:

1. Prevádzka MŠ bude len pre deti zákonných zástupcov ,  ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu a musia dochádzať do zamestnania.
Za týmto účelom pri nástupe dieťaťa do MŠ môže poverený zamestnanec MŠ  vyžiadať k nahliadnutiu potvrdenie od  zamestnávateľa zák.zástupcov o nutnosti výkonu práce na pracovisku.

2. V prípade prevádzky MŠ v dňoch od 25.1. – 5.2..2021 bude prevádzka od 7.00 do 16.00 hod. / príchod do MŠ do 8.00 hod/

3. Vo vnútorných priestoroch MŠ bude každé dieťa používať rúško . Je nutné , aby dieťa malo v skrinke aspoň 2 ks rúška pre potreby výmeny.

4. Dieťa, ktoré žije v spoločnej domácnosti s COVID pozitívnou osobou nemôže navštevovať MŠ.

5. Čestné prehlásenie a Vyhlásenie o bezinfekčnosti potrebné k nástupu dieťaťa do MŠ nájdete v sekcii Dokumenty/tlačivá

Oznam o  prevádzke MŠ na základe aktuálnych opatrení a telefonického nahlásenia vo vyššie  určených dňoch vám bude oznámený na stránke MŠ v piatok 22. 1.2021 V prípade , že MŠ bude v prevádzke, nahlásené deti , budú automaticky prihlásené na stravu.

Milka Hubertová, riaditeľka MŠ