OBMEDZENÝ  NÁSTUP  DO MŠ

Vážení rodičia,

Na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie prevádzka MŠ bude obnovená
od 18. 1. 2021 do 22.1.2021 len v triede v elokovanom pracovisku Lipnická 118A s následovným obmedzením podľa usmernenia MŠVVaŠ SR a pre prihlásené deti na základe telefonického zisťovania :

1. Prevádzka MŠ bude len pre deti zákonných zástupcov,  ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu a musia dochádzať do zamestnania.
Za týmto účelom pri nástupe dieťaťa do MŠ môže poverený zamestnanec MŠ vyžiadať k nahliadnutiu potvrdenie od  zamestnávateľa zák. zástupcov o nutnosti výkonu práce na pracovisku.

2. Deti , ktoré na základe telefonického zisťovania už rodičia nahlásili do MŠ a to z vyššie uvedených dôvodov budú tento týždeň automaticky prihlásené na stravu.

3. Prevádzka MŠ v dňoch od 18.1. – 22.1.2021 bude od 7.00 do 16.00 hod. / príchod do MŠ do 8.00 hod/  Pri vstupe vás usmerní poverený zamestnanec MŠ .

4. Vo vnútorných priestoroch MŠ bude každé dieťa používať rúško . Je nutné , aby dieťa malo v skrinke aspoň 2 ks rúška pre potreby výmeny.

5. Dieťa, ktoré žije v spoločnej domácnosti s COVID pozitívnou osobou nemôže navštevovať MŠ.

6. Čestné prehlásenie a Vyhlásenie o bezinfekčnosti potrebné k nástupu dieťaťa do MŠ nájdete v sekcii Dokumenty/tlačivá

Milka Hubertová, riaditeľka MŠ