Informácia k platbe školného počas obmedzenej prevádzky MŠ

Vážení rodičia.

  1. Preplatok vzniknutý za mesiac január 2021 -pre rodičov deti, ktoré neboli prihlásené /nenavštevovali MŠ- bude odrátaný v mesiaci jún 2021.
  2. Rodičom deti, ktoré boli prihlásené určité dni v mesiaci január 2021 bude odrátaná alikvotná časť v mesiaci jún 2021.
  3. Prosíme rodičov, aby platby -školné za MŠ od mesiaca február realizovali štandardne, ako doteraz.
  4. V prípade , že situácia bude pokračovať aj naďalej, preplatky za ďalšie mesiace od februára 2021 vám budú odrátané v mesiacoch ku koncu šk. roka, prípadne podľa aktuálnej situácie a nástupu do MŠ.
  5. V prípade, že ste uhradili školné jednorazovo /január-jún / , preplatky vám budú vrátené.

Milka Hubertová
riaditeľka MŠ