Pokyny riaditeľky upravujúce podmienky materskej školy na obdobie šk. roka 2020/2021 a podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí

Prevádzka MŠ : 6.45 hod. – 17.00 hod.

Príchod deti do MŠ v ranných hodinách je vždy v čase od 6.45 do 8. 10 hod.

Rodič je povinný svoje dieťa odovzdať do triedy pani učiteľke do 8.00 hod.

MŠ sa zatvára aj z bezpečnostných dôvodov o 8.10 hod.

Odchod deti z MŠ- budova MŠ sa zatvára o 17.00 hod.

Prosíme rodičov o rešpektovanie a dodržiavanie uvedených časových intervalov.

 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.

Opatrenia materskej školy v rámci prevencie nákazy COVID-19

 • opatrenia smerujú k implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva založené na princípe ROR – Rúško, Odstup, Ruky
 • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy čestné prehlásenie (príloha č. 3) alebo po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 4).
 • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky
 • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame obmedziť na nevyhnutné minimum. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
 • Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.
 • dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy bude zabezpečená dezinfekčným prostriedkom umiestneným pri vchode do budovy MŠ
 • ranný zdravotný filter sa bude vykonávať podľa štandardných pravidiel MŠ.

 

Ranný filter detí

 • Skutočnosť, či zdravotný stav dieťaťa umožňuje jeho prijatie do zariadenia, zisťuje učiteľka každý deň pred prijatím dieťaťa do zariadenia.
 • V rámci ranného filtra bude dieťaťu podľa potreby a zváženia učiteľky premeraná telesná teplota aj počas dňa / bez záznamov a bez spracovávania/.
 • a bude zisťovaná najmä prítomnosť kašľa, sťaženého dýchania, únavy a pod.
 • Ak dieťa v priebehu dňa prejavilo príznaky akútneho prenosného ochorenia alebo má zvýšenú telesnú teplotu, zodpovedná osoba zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí v izolovanej miestnosti materskej školy/ každé elokované pracovisko má na to určenú miestnosť podľa možnosti a podmienok/ a dočasný dohľad nad ním pod dozorom dospelej osoby a informovanie zákonného zástupcu dieťaťa
 • V miestnosti je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie.

 

 

Zákonný zástupca  

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk- ROR).
 • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.
 • Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy v čase na to určenom.
 • Sprevádzajúca osoba nevstupuje do vnútorných priestorov MŠ okrem šatne dieťaťa.
 • Sprevádzajúca osoba privedie dieťa do materskej školy  do triedy v čase od 6,45- do 8,00 hod.
 • Zákonní zástupca / sprevádzajúca osoba/povinne nosí rúško vo vnútorných priestoroch materskej školy
 • Predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy čestné prehlásenie  (príloha č. 3) alebo po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 4).
 • Rešpektuje pravidlá zákazu nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľkou materskej školy.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Pri podozrení na ochorenie COVID-19

 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.
 • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, pedagogický zamestnanec kontaktuje zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

No files found in this folder.

No files found in this folder.

Milka Hubertová

Riaditeľka MŠ