Pokyn upravujúci podmienky materskej školy na obdobie od 1.6.2020 do konca šk.roka 2019/2020

V súvislosti s rozhodnutím ministra školstva a v súčinnosti s rozhodnutím zriaďovateľa sa obnovuje prevádzka materskej školy Brezová 738/27 a jej elokovaných pracovísk podľa kapacitných a personálnych možností materskej školy od 1.6.2020 prednostne pre deti:

[table id=91 /]

Na základe predchádzajúceho prieskumu , ktorý bol zrealizovaný telefonickým zisťovaním každého zákonného zástupcu dieťaťa a v súlade s opatreniami, rozhodnutiami a usmerneniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úradu verejného zdravotníctva SR sa  od 1.6.2020 začína prevádzka MŠ pre deti, ktoré zákonný zástupca do MŠ nahlásil na základe predchádzajúceho prieskumu , ktorý bol zrealizovaný telefonickým zisťovaním každého zákonného zástupcu dieťaťa povereným pedagogickým zamestnancom.

S dôrazom na dodržanie stanovených opatrení nebolo možné umiestniť všetky deti do MŠ, preto zákonný zástupca, ktorého dieťa nebolo možné do MŠ umiestniť bol už opätovne pedagogickým zamestnancom telefonicky kontaktovaný a oboznámený.

V súlade s opatreniami, rozhodnutiami a usmerneniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úradu verejného zdravotníctva SR

vydáva riaditeľka MŠ pokyny k znovuobnoveniu prevádzky materskej školy od 1.6.2020 :

 1. Prevádzka MŠ :      od 7.00 hod. – 16.00 hod.
 2. Príchod deti do MŠ :    od 7.00 hod   –   8.00 hod.
 3. Deti budú rozdelené na skupiny v počte najviac do 15 deti. / rodič 1.6.bude usmernený pri vchode/
 4. V skupinách môžu byť spolu aj deti ktoré predtým neboli v spoločnej triede.
 5. Vytvorené skupiny sa v prípade pohybu dochádzky detí v priebehu týždňa nebudú meniť.                     K zmene príde vždy na začiatku týždňa v pondelok.
 6. Deti môžu byť preradené od 1.6.2020 aj na iné elokované pracovisko z dôvodu dodržania hyg.-epidemiologických opatrení, personálnych a prevádzkových dôvodov.( Rodičia deti, ktorých sa to týka už boli s touto zmenou telefonicky vopred oboznámení ).
 7. Vstup do budovy MŠ bude povolený len s rúškom.
 8. Zabezpečenie dostatočných rozostupov pred vstupom do MŠ bude zabezpečené farebným označením na chodníkoch
 9. Každodenné ranné meranie teploty rodičov a deti každej triedy bezdotykovým teplomerom bude zabezpečené pedagogickým zamestnancom alebo iným povereným zamestnancom pri vstupe do MŠ.
 10. Dezinfekcia rúk deti a rodičov bude zabezpečená každý deň pedagogickým zamestnancom alebo iným povereným zamestnancom pri vstupe do MŠ.
 11. V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) dieťa nepreberie
 12. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku materskej školy.
 13. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný

 1. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2)
 2. Zákonný zástupca podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa (príloha č. 6) – Prevádzková pracovníčka odmeria dieťaťu bezdotykovým teplomerom teplotu a v prípade, že je teplota v norme do 37,5 st. rodič podpíše toto tlačivo (príloha č.6) pri odovzdaní dieťaťa učiteľke zo šatne .                                                                                 Toto tlačivo bude rodič podpisovať denne!
 3. Sprevádzajúca osoba nesmie vstupovať do vnútorných priestorov MŠ okrem šatne dieťaťa.
 4. Sprevádzajúca osoba privedie dieťa do materskej školy v čase od 7,00-8,00 hodiny
 5. Do vstupných priestorov -šatne vstupuje rodič i dieťa po jednom.( vstupovanie reguluje poverený zamestnanec)
 6. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch šatne materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom vyzlečenia/oblečenia ,odovzdania/ vyzdvihnutia dieťaťa
 7. Sprevádzajúca osoba v šatni zloží dieťaťu rúško a zabezpečí umiestnenie aj rezervného rúška pre dieťa do jeho skrinky.
 8. Odovzdáva dieťa výhradne učiteľke, ktorá zo šatne dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.
 9. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších (školský dvor)a vnútorných priestoroch (šatňa) materskej školy nepresiahne 10 minút.
 10. Rešpektuje pravidlá zákazu nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy .
 11. V odpoludňajších hodinách si rodič dieťa prevezme v čase od 15,00- do 16,00 hodiny.
 12. Odchod detí z materskej školy bude podmienený počasím.   V prípade priaznivého počasia sa budeme s deťmi čo najviac zdržiavať na školskom dvore, tam si rodič dieťa od učiteľky prevezme bez toho aby sa opäť vrátil do šatne tzn. dieťa bude mať na šk.dvore svoje potrebné veci zo skrinky.
 13. V prípade nepriaznivého počasia sa budeme zdržiavať v triede. Pri vstupe je opäť nutné dodržiavanie spomínaných organizačných a hygienicko-epidemiologických opatrení.

Vážení rodičia,

uvedomujeme si, že tento postup bude časovo aj organizačne náročný pre všetkých a preto Vás žiadame o maximálnu trpezlivosť a ústretovosť, aby sme túto situáciu spoločne zvládli.              Ďakujem za pochopenie.

Milka Hubertová

riaditeľka MŠ

Prílohy:

No files found in this folder.

No files found in this folder.