VYŠETRENIE ŠKOLSKEJ ZRELOSTI – OZNAM PRE RODIČOV

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Lichnerova 22, 90301 Senec
e-mail: riaditel@poradnasenec.sk; www.poradnasenec.sk
__________________________________________________________________________________
riaditeľstvá ZŠ
riaditeľstvá MŠ
Vec
Postup CPPPaP v Senci vo veci posudzovania školskej spôsobilosti
Pre vznik mimoriadnej situácie nie je možné realizovať štandardnou formou. Na
základe usmernenia MŠ SR vydávame nasledovné informácie pre rodičov, riaditeľov škôl
a materských škôl, ktoré sa týkajú spolupráce vo veci posudzovania školskej spôsobilosti
detí:
1) Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín zápisu dieťaťa na povinnú
školskú dochádzku od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020.
Zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia
elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú.
Každý rodič, resp. zákonný zástupca s trvalým pobytom na území SR je povinný prihlásiť
dieťa, ktoré dovŕši do 31.8.2020 šiesty rok života, do prvej triedy základnej školy.
2) Povinnosť zapísať dieťa do školy sa viaže na miesto trvalého pobytu dieťaťa (tzv. spádová
škola) alebo do inej školy, ktorú vyberie zákonný zástupca dieťaťa
3) Počas zápisu dieťaťa do 1. ročníka základnej školy podá informáciu týkajúcu sa
spôsobilosti na školskú dochádzku dieťaťa (posudzuje rodič) a zaznamená sa to do prihlášky
(online prihláška na stránke školy).
4) Deti, ktorých psychický vývin (sociálny, emocionálny, kognitívny) prebieha v súlade
s fyzickým vekom, nebudú v tomto školskom roku posudzované z hľadiska školskej
spôsobilosti v CPPPaP
Vyšetrenia školskej zrelosti sa budú realizovať len v prípadoch, ak:
1. Zákonný zástupca žiada zapísanie dieťaťa so špeciálne výchovno-vzdelávacími
potrebami
Postup: súčasťou žiadosti je
a) odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast
b)) odporúčanie Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
• Zákonný zástupca zapíšte dieťa do 1. ročníka,
• pri zápise oznámi riaditeľstvu že dieťa má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby
(lekárske potvrdenie)
• Vyjadrenie Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie doručí
rodič riaditeľstvu školy dodatočne, najneskôr do 15. júna 2020.
2. Zákonný zástupca žiada o odklad školskej dochádzky
Postup: súčasťou žiadosti je
a) odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast
b) odporúčanie Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
• Zákonný zástupca zapíšte dieťa do 1. ročníka,
• pri zápise oznámi riaditeľstvu že má záujem o odklad školskej dochádzky
dieťaťa a
• Vyjadrenie Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
doručí rodič riaditeľstvu školy dodatočne, najneskôr do 4 týždňov od
skončenia mimoriadnej situácie.
3. Rodič žiada o výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie školskej dochádzky
Postup: súčasťou žiadosti je
a) odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast
b) odporúčanie Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
• rodič oznámi riaditeľstvu ZŠ že má záujem o výnimočné prijatie dieťaťa
• riaditeľstvo školy zapíše dieťa do 1. ročníka podmienečne
• Riaditeľstvo školy nevydá Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do 1. ročníka kým
rodič: nedoloží a) lekárske potvrdenie, b) Odporúčanie CPPPaP
k výnimočnému zaškoleniu dieťaťa.
• Vyjadrenie Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
doručí rodič riaditeľstvu školy dodatočne, najneskôr do 4 týždňov od
skončenia mimoriadnej situácie.
Postup Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Diagnostiku detí v horeuvedených kategóriách bude Centrum realizovať obvyklým –
štandardným a kvalifikovaným postupom na základe žiadosti rodiča po ukončení
karanténnych opatrení.
Všetky ostatné diagnostické postupy (napr. neštandardizované online skríningy školskej
spôsobilosti, skríningy realizované v januári) nespĺňajú odborné kritériá diagnostiky, na
základe ktorých by bolo možné dať zodpovedné písomné odporúčanie na odklad,
predčasné zaškolenie resp. diagnostiku dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami.
Pre prehľadnosť a ľahšie určenie priorít, rodičia, ktorých detí sa týkajú uvedené skupiny
detí s požiadavkou na vyšetrenie školskej zrelosti, vypíšu novú žiadosť o vyšetrenie
(www.poradnasenec.sk) a e-mailom ju zašlú na adresu: riaditel@poradnasenec.sk
(alebo poštou na adresu: CPPPaP Lichnerova 22, 90301 Senec.

Žiadosti o prijatie do MŠ

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania žiadostí o prijatie
detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Pri
podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o
zdravotnom stave.
Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú
podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že:

podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti
detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky
umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej
materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania
rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o
zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
▪ ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude
sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva
a prevencie;
ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na
diagnostický pobyt.

Prosíme, aby ste o tomto postupe informovali rodičov pri zápise.

Postup bude zverejnený tiež na www.poradnasenec.sk.

Senec, 6.4.2020                                      Riaditeľstvo CPPPaP v Senci