INFORMÁCIE O ZMENE ZÁPISU DETÍ DO MŠ DUNAJSKÁ LUŽNÁ NA ŠK. ROK 2020/2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy,

c) určuje termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2019/2020 , žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021- od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020

 

Riaditeľka Materskej školy Brezová 738/27   informuje                   

v zmysle vyššie uvedeného a v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení  § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009  Z .z. (ďalej len „vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z.“)    :                                                                

O zmene zápisu deti do Materskej školy Brezová 738/27 Dunajská Lužná a jej elokovaných pracovísk na šk.rok 2020/2021 :

Vzhľadom na aktuálnu situáciu, žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie bude mať možnosť zákonný zástupca podať spôsobom:

 1. elektronickou formou na email adresu : materskaskola@msdl.sk
  • v dňoch od : 4. 5. – 7.5. 2020
  • Do predmetu je rodič povinný napísať :
  • ZIADOST- + priezvisko a meno dieťaťa, rok narodenia dieťaťa 
  • (napr. ZIADOST- MRKVIČKA JOŽKO 2016 )

                       

 1. osobne v MŠ Brezová 738/27 ( v prípade , že nemáte možnosť elektr.podania) v dňoch :
  • 4. 5. 2020   v čase 9.00 – 12.00 hod
  • 5. 5. 2020   v čase 9.00 – 12.00 hod.

V tomto prípade je nutné dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení. Žiadosť bude preberať poverený zamestnanec pred riaditeľňou budovy MŠ Brezová 738/27.

 

Oznam o odklade povinnej školskej dochádzky

Riaditeľka MŠ Brezová oznamuje rodičom, ktorí zvažujú odklad povinnej školskej dochádzky, aby poslali žiadosť o podržanie miesta v MŠ do konca apríla 2020 poštou alebo e-mailom na : materskaskola@msdl.sk

Ďalšie dôležité informácie pre rodičov :

 1. Tlačivo prihlášky do materskej školy si rodič môže stiahnuť na :   https://msdl.sk/tlaciva/.
 2. Žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie musí byť v obidvoch prípadoch podania podpísaná od obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa
 3. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,( t.j. na dobu určitú)
 4. Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt,
 5. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia predprimárneho vzdelávania podľa pokynov riaditeľky MŠ.
 6. Písomné rozhodnutie o prijatíalebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka v súlade s § 5 ods. 14, písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov najneskôr do 30.06.2020.
 7. Dieťa musí mať osvojenézákladné hygienické a sebaobslužné činnosti a návyky.
 8. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravotného vývinu môže riaditeľka po prerokovaní s rodičom alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ (na dohodnutý čas) alebo o ukončení tejto dochádzky.
 9. Rodičia sú povinní zapísať do prvého ročníka všetky deti ktoré k 1.9.2020 dosiahli vek 6 rokov.
 10. V súvislosti s  mimoriadnou situáciou počas ktorej  odborní zamestnanci Centra pracujú t. č. až do odvolania s vylúčením priameho kontaktu s verejnosťou, vyšetrenia školských zrelostí budú realizovať po skončení mimoriadnych opatrení, ktoré stanovila vláda a krízový štáb (zatvorenie škôl a školských zariadení).
  Po odvolaní tohoto nariadenia odborní zamestnanci Centra v Senci budú vykonávať vyšetrenia školskej pripravenosti detí
 11. Rodičia Odporúčania o zaškolení alebo o odklade školskej dochádzky o jeden rok doručia riaditeľstvu materskej školy dodatočne po ich vydaní.
 12. Deti, ktoré dosiahli vek 6 rokov až po 31. auguste 2020 a rodičia majú záujem ich zaškoliť (jedná sa o tzv. predčasné zaškolenie),  môžu byť zapísané do prvého ročníka „podmienečne“s tým, že rodičia dodatočne doložia riaditeľstvu základnej školy písomné vyjadrenie z CPPPaP – odporúčanie k ich zaškoleniu .Túto skutočnosť taktiež oznámia riaditeľke MŠ.
 13. Ostatné podmienky prijímania detí v zmysle § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. ostávajú rovnaké ako boli zverejnené na oznamoch jednotlivých elokovaných pracovísk MŠ.

Milka Hubertová

riaditeľka materskej školy