ZMENA – ZÁPIS DETI DO MŠ.

Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt. Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia prijímania detí do MŠ ako aj zmenu termínov zápisu budú priebežne doplnené.

Milka Hubertová
riaditeľka MŠ