Zápis detí do MŠ Dunajská Lužná na školský rok 2020/2021

Riaditeľka Materskej školy Brezová 738/27 informuje v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení  § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009  Z .z. (ďalej len „vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z.“) o podávaní žiadosti na :

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY DUNAJSKÁ LUŽNÁ

Brezová 738/27 a jej elokovaných pracovísk                                           

na školský rok 2019/2020 sa uskutoční v dňoch :

27. apríla 2020 — 8.30 – 12.00 hod.          12.30- 17.00 hod.

28. apríla 2020 — 8.30 – 12.00 hod.          12.30- 16.00 hod.

29. apríla 2020 — 8.30 – 12.00 hod.          12.30- 15.00 hod.

30. apríla 2020 — 8.30 – 12.00 hod.

Písomnú žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie zákonný zástupca predloží vo vyššie uvedených termínoch a čase na riaditeľstvo v budove MŠ Brezová 738/27 .

 

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží:

  • písomnúžiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na nasledujúci školský rok / podpísaní obidvaja zákonní zástupcovia dieťaťa/
  • žiadosť musí obsahovať potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťaod všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o očkovaní . Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti    a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
  • rodný list dieťaťa k nahliadnutiu,
  • občiansky preukaz obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa k nahliadnutiu.

Podmienky prijímania detí do MŠ:

( v zmysle §59 ods.1 , 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle § 3 ods. 1,2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. o materskej škole)

  1. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímadieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, a má v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku.
  2. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.
  3. Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijíma spravidla dieťaod troch do šiestich rokov jeho veku

Ostatné podmienky prijímania detí do MŠ prerokované pedagogickou radou MŠ dňa 06.02.2020 v zmysle § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ a  ak počet žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ bude vyšší ako umožňuje kapacita materskej školy sa bude prihliadať na :

  • trvalé bydlisko rodičov dieťaťa v obci Dunajská Lužná
  • kapacitné možnosti jednotlivých vekových skupín

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ oznámi riaditeľka materskej školy v termíne do 30.06.2020.

Dieťa musí mať osvojené základné hygienické a sebaobslužné činnosti a návyky.

V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravotného vývinu môže riaditeľka po prerokovaní s rodičom alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ (na dohodnutý čas) alebo o ukončení tejto dochádzky.

 

Tlačivo prihlášky do materskej školy si rodič môže vyzdvihnúť  v Materskej škole alebo na : https://msdl.sk/tlaciva/.

 

Milka Hubertová

riaditeľka materskej školy