ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY DUNAJSKÁ LUŽNÁ

Riaditeľka Materskej školy Brezová 738/27 informuje v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení   § 3 ods.  2 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009   Z .z. o podávaní žiadosti na:

ZÁPIS  DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY DUNAJSKÁ LUŽNÁ

Brezová 738/27  a jej elokovaných pracovísk na školský rok 2019/2020 sa uskutoční v dňoch :

  8. apríla  2019 —- 9.00 –  12.00 hod.,            12.30- 17.00  hod.

  9. apríla 2019 –— 9.00 –  12.00 hod.,             12.30- 15.00 hod.

10. apríla 2019 –— 9.00 –  12.00 hod.              12.30- 15.00 hod.

12. apríl   2019—– 9.00  – 12.00 hod.

Písomnú žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie zákonný zástupca  predloží vo vyššie uvedených termínoch a čase na riaditeľstvo v budove MŠ Brezová 738/27 .

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží:

  • písomnú žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na nasledujúci školský rok / podpísaní obidvaja zákonní zástupcovia dieťaťa/,
  • žiadosť musí obsahovať potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast (ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti    a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie),
  • kópiu rodného listu dieťaťa,
  • občiansky preukaz obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa k nahliadnutiu

Podmienky prijímania detí do MŠ: 

( v zmysle §59 ods.1 , 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle § 3 ods. 1,2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. o materskej škole)

  1. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, a má v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku.
  2. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma  dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.
  3. Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku

Ostatné podmienky prijímania detí do MŠ prerokované pedagogickou radou MŠ dňa  30.01.2019 

v zmysle § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ a  ak  počet žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ bude vyšší ako umožňuje kapacita materskej školy sa bude prihliadať na  : 

  • trvalé bydlisko rodičov dieťaťa  v obci Dunajská Lužná

Dieťa musí ovládať:

  • hygienické návyky a základnú sebaobsluhu (vie jesť samostatne lyžicou, napije sa  z pohára, nemá plienky, fľašu a cumlík),
  • vedieť reagovať na pokyn dospelého a zrozumiteľne komunikovať na úrovni zodpovedajúcej jeho veku

V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravotného vývinu môže riaditeľka po prerokovaní s rodičom alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ (na dohodnutý čas) alebo o ukončení tejto dochádzky.

Dieťa sa do MŠ prijíma k začiatku školského roka alebo v priebehu školského roka, len ak  je voľná kapacita materskej školy.

O prijatí/ neprijatí dieťaťa do MŠ  bude rodič písomne vyrozumený do 30. júna 2019

Tlačivo prihlášky do materskej školy si rodič môže vyzdvihnúť:

v Materskej škole alebo  na : https://msdl.sk/tlaciva/

Milka Hubertová

  riaditeľka materskej školy