ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY DUNAJSKÁ LUŽNÁ

V zmysle § 59 školského zákona,  novely školského zákona týkajúcej  sa  ustanovenia § 20 ods. 2 ,  § 3 ods.  2 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. v znení vyhlášky MŠ SR č. 208/2009 Z .z. o materskej škole. 

ZÁPIS  DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY DUNAJSKÁ LUŽNÁ

Brezová 738/27  a jej elokovaných pracovísk

na školský rok 2018/2019 sa uskutoční v dňoch :

 

30. apríla 2018 – 9.00 – 12.00,     12.30- 15.00

2. mája 2018 – 9.00 – 12.00,          12.30- 17.00

3. mája 2018 – 9.00 – 13.00

 

Písomnú žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie zákonný zástupca  predloží vo vyššie uvedených termínoch na riaditeľstvo MŠ Brezová 738/27 .

 

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží:

  • písomnúžiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na nasledujúci školský rok / podpísaní obidvaja zákonní zástupcovia dieťaťa/
  • žiadosť musí obsahovať potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťaod všeobecného lekára pre deti a dorast (ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti    a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie),
  • kópiu rodného listu dieťaťa
  • občiansky preukaz obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa k nahliadnutiu

Podmienky prijímania detí do MŠ: ( v zmysle §59 ods.1 , 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle § 3 ods. 1,2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. o materskej škole)

  1. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímadieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, a má v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku.
  2. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.
  3. Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijíma spravidla dieťaod troch do šiestich rokov jeho veku

Ostatné podmienky prijímania detí do MŠ prerokované pedagogickou radou MŠ dňa  7.02.2018 v zmysle § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ a  ak  počet žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ bude vyšší ako umožňuje kapacita materskej školy sa bude prihliadať na  :

–  trvalé bydlisko rodičov dieťaťa  v obci Dunajská Lužná

 

 

Dieťa musí ovládať:

  • hygienické návyky a základnú sebaobsluhu (vie jesť samostatne lyžicou, napije sa z pohára, nemá plienky, fľašu a cumlík),
  • vedieť reagovať na pokyn dospelého a zrozumiteľne komunikovať na úrovni zodpovedajúcej jeho veku,)

V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravotného vývinu môže riaditeľka po prerokovaní s rodičom alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ (na dohodnutý čas) alebo o ukončení tejto dochádzky

 

Dieťa sa do MŠ prijíma k začiatku školského roka alebo v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita materskej školy.

 

O prijatí/ neprijatí dieťaťa do MŠ  bude rodič písomne vyrozumený do 30. júna 2018
Tlačivo prihlášky do materskej školy si rodič môže vyzdvihnúť v Materskej škole alebo na našej www stránke v sekcii tlačivá.